<<  powrót

W dniu 10 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek KRIR w sprawie zmiany warunków przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, tak aby umożliwić spółkom wodnym skorzystanie z zaliczki w wysokości 20% oraz z kredytu w wysokości 80% z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach ww. instrumentu wsparcia, przedstawiając poniższe informacje.

“Na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) beneficjenci poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) mogą otrzymać zaliczkę w wysokości 50% kwoty przyznanej pomocy. Wypłata zaliczki może nastąpić pod warunkiem przedłożenia przez beneficjenta gwarancji bankowej na 100% kwoty zaliczki. Wymóg ustanowienia gwarancji bankowej wynika z art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i przepisów rozporządzenia uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) i nie można od niego odstąpić w przepisach krajowych.
Mając na uwadze, że wiele spółek wodnych oraz związków spółek wodnych znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie może skorzystać z pomocy w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizuje obowiązujące przepisy prawne pod kątem możliwości wprowadzenia zmian w tym instrumencie wsparcia, mających na celu ułatwienie ubiegania się o pomoc przez spółki wodne oraz ich związki.”

Plik Opis Wielkość pliku
pdf pismo KRIR 32 KB
pdf odpowiedź MRiRW PDF
127 KB
<<  powrót