<<  powrót

Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

Dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu
łowieckiego – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny,
na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych. Zobowiązany jest do wypłaty
odszkodowania w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego
szacowania szkody, od którego nie wniesiono odwołania lub od dnia doręczenia
decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
(w przypadku przeprowadzenia procedury odwoławczej)

Przydatne Rozporządzenia (źródło PZŁ https://www.pzlow.pl/)

https://www.pzlow.pl/przepisy-prawne/rozporzadzenia/

Inne dokumenty do pobrania:

<<  powrót