<<  powrót

Szacowanie szkód łowieckich

 • Wniosek o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy obwodu łowieckiego – miejscowego Koła Łowieckiego.

Szacowania szkód, dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W tym etapie szacowania szkód łowieckich, czy to przy oględzinach (szacowanie wstępne), czy szacowaniu ostatecznym, nie uwzględniono udziału przedstawiciela izby rolniczej. Niemniej zdarzają się sytuacje kiedy rolnicy lub koła łowieckie zwracają się z wnioskiem (najczęściej ustnym bezpośrednio) i proszą o udział członków izby rolniczej.

Szacowanie szkód łowieckich – procedura odwoławcza.

W toku procedury odwoławczej przeprowadza się ponownie czynności szacowania (szacowanie szkody składa się z oględzin i szacowania ostatecznego), przy udziale przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej (na wniosek członka zespołu szacującego).

 • Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, przysługuje prawo odwołania do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. *
 • Na pisemny wniosek członka zespołu (przedstawiciela ODR,  rolnika albo koła łowieckiego), w szacowaniu może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.
 • terminie szacowania Nadleśniczy zawiadamia członków zespołu i jeżeli został złożony wniosek, o uczestnictwo przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej – nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Niestawiennictwo osób, nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego.
 • Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół.
 • W przypadku gdy został złożony wniosek, o uczestnictwo przedstawiciela izby, do protokołu załącza się opinię przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody izby rolniczej na temat oszacowania szkody.
 • Nadleśniczy w drodze decyzji ustala wysokość odszkodowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów. Opinia przedstawiciela izby rolniczej nie jest wiążąca.
 • Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
 • Jeżeli obwodem łowieckim zarządza nadleśnictwo  to odwołanie składa się do  dyrektora  regionalnej dyrekcji  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy Państwowe  właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

* Uwaga: niesporządzenie protokołu szacowania szkód łowieckich nie zamyka drogi sadowej. W przypadkach odmowy szacowania przez koła łowieckie i braku protokołu, rolnik może odwołać się do Nadleśnictwa powołując się na Uchwałę Sadu Najwyższego z dn. 6.07.2021r. sygn.. akt. III CZP 48/20.

Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

Dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu łowieckiego – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych. Zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, od którego nie wniesiono odwołania lub od dnia doręczenia decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
(w przypadku przeprowadzenia procedury odwoławczej)

Przydatne Rozporządzenia (źródło PZŁ https://www.pzlow.pl/)

https://www.pzlow.pl/przepisy-prawne/rozporzadzenia/

Wnioski o odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych powodowane przez zwierzęta – gdzie złożyć wniosek.

 1. W przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych »»» dzierżawca obwodu łowieckiego (miejscowe Koło Łowieckie).
 2. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich »»» zarząd województwa (Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-540 Szczecin)
 3. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych »»» Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
 4. W przypadku szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta chronione: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry »»» Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 2071-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201).

Inne dokumenty do pobrania:

<<  powrót