<<  powrót

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej
części Polski nad Morzem Bałtyckim i nad Zalewem Szczecińskim. Obszar województwa wynosi 22 897 km2 (7,3% powierzchni kraju),
znajduje się na nim 113 gmin (11 gmin miejskich, 55 miejsko-wiejskich i 47 wiejskie) w 18 powiatach ziemskich i 3 grodzkich (Koszalin, Szczecin, Świnoujście).

Użytki rolne stanowią 48,7% ogólnej powierzchni województwa (grunty orne – 38,5%, łąki – 6,6%, pastwiska – 3,4%, sady – 0,2%), wody zajmują 5,7% powierzchni województwa. Około 35,4% powierzchni obszaru zajmują lasy i grunty leśne (4 miejsce w kraju

Szkody w uprawach rolnych

Podstawa prawna

Podstawa prawna § 13r rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. poz. 1483.

Producent rolny, który doznał w swoim gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego szkód, składa w urzędzie miasta lub gminy (właściwym ze względu na miejsce wystąpienia tych strat) wniosek o uruchomienie Gminnej Komisji w celu wyceny powstałych szkód. Zgłoszeniu podlegają szkody, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r., poz. 477), powstałe w wyniku:                            

 • powodzi,
 • huraganu,
 • pioruna
 • suszy,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • deszczu nawalnego,
 • obsunięcie się ziemi,
 • gradu,
 • lawiny.

Ubezpieczenia upraw w rolnictwie

Podstawa prawna

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

 • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych, 
 • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2021-r

2020

Od 2020 r. zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Gminnej Komisji.

Jedynie w przypadku szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych, lustracji dokonywać będzie – jak dotychczas – Komisja powołana przez Wojewodę.

Więcej informacji:

Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

Strona Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=154

Strona IUNG PUŁAWY –monitoring suszy:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/2020,14/

2021

W tym roku również zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środek trwały) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Gminnej Komisji.

Jedynie w przypadku szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych, lustracji dokonywać będzie – jak dotychczas – Komisja powołana przez Wojewodę.

Poniżej zamieszczamy rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wytyczne dla komisji szacujących powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym obowiązujące w roku 2021, w których pojawił się między innymi niekorzystny zapis mówiący, że:

“(…) W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód w skali całego gospodarstwa rolnego w odniesieniu do średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. W takim przypadku w kolejnym protokole wysokość szkód powinna zostać pomniejszona o szkody wykazane w poprzednich protokołach w odniesieniu do tej samej uprawy rolnej. Jeżeli w poprzednim protokole oszacowane przez komisje szkody były niższe niż 30%, komisja w kolejnym protokole może podać łączną wartość i poziom szkód w skali gospodarstwa w odniesieniu do niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, dla których Komisja dokonuje oszacowania. W tym przypadku w protokole powinny być także wyodrębnione wartości szkód i ich poziom w skali gospodarstwa z wyodrębnieniem dla każdego niekorzystnego zjawiska (…)”

W związku z niektórymi niekorzystnymi zapisami w rozporządzeniu oraz sygnałami napływającymi sygnałami od producentów rolnych Zarząd wystosował pismo z prośbą o interwencję.

Prosimy o zapoznanie się z treścią:

przydatne linki:

Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

Strona Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=154

Strona IUNG PUŁAWY –monitoring suszy:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/2020,14/

2023

AKTUALIZACJA 26.10.2023r. -termin składania wniosków do 30 października 2023r.

Przypominamy zasady, które – zgodnie z przepisami – obowiązują producenta rolnego przy składaniu wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji.

Zasady ogólne

 • Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć za pomocą publicznej aplikacji każdy producent rolny, który ma Profil Zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza.
 • Nie ma możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód w wersji papierowej.
 • Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym.
 • Wniosek można wysłać tylko raz. Po wysłaniu wniosku nie ma możliwości powrotu do edycji, jak również nie ma możliwości dołączania załączników w postaci polisy itp.

Uprawy na ugorach – zasady

 • Suszę rejestrujemy tylko w plonie głównym, nie szacujemy strat suszy np. na ugorach.
 • Zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie dane w aplikacji są wypełnione oraz czy wszystkie działki są wyodrębnione.
 • Odnosząc się do upraw będących w programach rolnośrodowiskowych – uprawy na ugorach – uprawę tę traktujemy jako nieprodukcyjną, w tych uprawach nie szacujemy strat suszy.

Konie, daniele, jelenie – zasady

 • Wniosek o oszacowanie szkód zawiera m.in. informacje o liczbie zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gdy dany gatunek zwierząt jest objęty przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – zgodnej z liczbą zwierząt zgłoszonych do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 • A zatem – uzupełniając dane we wniosku, należy wybrać rodzaj z listy i wpisać liczbę posiadanych zwierząt.
 • W aplikacji nie ma możliwości wpisania np. jeleni, danieli czy koni.

Następcy prawni (transfery)

W przepisach nie przewiduje się możliwości złożenia wniosku w aplikacji publicznej o oszacowanie strat spowodowanych suszą przez następców prawnych.

Podpis Profilem Zaufanym

W sprawie ewentualnego wyjaśnienia problemów z podpisaniem wniosku Profilem Zaufanym można się zwrócić bezpośrednio do administratora (pz-pomoc@coi.gov.pl).

Instrukcja

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę są dostępne w instrukcji (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015 poz. 187)

Źródło: MRiRW

AKTUALIZACIA 07.08.2023r.

Rolnicy, którzy stwierdzili u siebie w gospodarstwie straty spowodowane m.in. przez deszcze nawalne, mogą złożyć wniosek do gmin o szacowanie tych strat.

Należy pamiętać, że szacowanie spowodowane deszczem nawalnym (huragan) kończy się protokołem, a nie jak w przypadku suszy raportem.

W załączeniu podpowiedź wzoru wniosku.

https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/szkody-w-rolnictwie

link do strony https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/szkody-w-rolnictwie

aktualizacja 26.07.2023r.

Szanowni Państwo,

Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego działają komisje “suszowe” – w gminach, w których rolnicy złożyli wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą.

poniżej wytyczne dla komisji

W załączeniu pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją, iż podpisane zostało Zarządzenie Nr 186/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

Wraz z zarządzeniem, w załączeniu również – do ewentualnego zapoznania się lub wykorzystania :

 • wzór wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem zjawiska suszy (w przypadku szacowania szkód z tyt. wystąpienia innych zjawisk niż susza, należy stosować wcześniejszy wzór wniosku),
 • wzór raportu Gminnej Komisji z oszacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy.
 • pismo ZIR do MRiRW
 • rozporządzenie Rady Ministrów

Powyższe informacje przekazane zostały również do wszystkich gmin naszego województwa oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

aktualizacja: 18.07.2023r.

Szanowni Państwo,

Po wielu interwencjach nastąpiła zmiana w szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy. Poniżej zamieszczamy pismo Wojewody do władz gminnych w sprawie szacowania suszy oraz rozporządzenie w powyższej sprawie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią.

poniżej zamieszczamy wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym wraz
z wzorami protokołów do stosowania w roku 2023.

W sprawie suszy niestety nadal obowiązuje szacowanie za pomocą aplikacji, z czym Zachodniopomorska Izba Rolnicza stanowczo się nie zgadza. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju oraz prowadzimy szereg działań dążących do zmian.

Na stronach SMSR istnieje także możliwość zgłaszania poprzez Platformę dialogu z Rolnikiem rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu w formie wypełnionej ankiety.

SMSR – Ankieta (iung.pulawy.pl)

SMSR – System Monitoringu Suszy Rolniczej (iung.pulawy.pl)

<<  powrót