<<  powrót

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej
części Polski nad Morzem Bałtyckim i nad Zalewem Szczecińskim. Obszar województwa wynosi 22 897 km2 (7,3% powierzchni kraju),
znajduje się na nim 113 gmin (11 gmin miejskich, 55 miejsko-wiejskich i 47 wiejskie) w 18 powiatach ziemskich i 3 grodzkich (Koszalin, Szczecin, Świnoujście).

Użytki rolne stanowią 48,7% ogólnej powierzchni województwa (grunty orne – 38,5%, łąki – 6,6%, pastwiska – 3,4%, sady – 0,2%), wody zajmują 5,7% powierzchni województwa. Około 35,4% powierzchni obszaru zajmują lasy i grunty leśne (4 miejsce w kraju

Szkody w uprawach rolnych

Podstawa prawna

Podstawa prawna § 13r rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. poz. 1483.

Producent rolny, który doznał w swoim gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego szkód, składa w urzędzie miasta lub gminy (właściwym ze względu na miejsce wystąpienia tych strat) wniosek o uruchomienie Gminnej Komisji w celu wyceny powstałych szkód. Zgłoszeniu podlegają szkody, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r., poz. 477), powstałe w wyniku:                            

 • powodzi,
 • huraganu,
 • pioruna
 • suszy,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • deszczu nawalnego,
 • obsunięcie się ziemi,
 • gradu,
 • lawiny.

Ubezpieczenia upraw w rolnictwie

Podstawa prawna

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

 • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych, 
 • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2021-r

2020

Od 2020 r. zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Gminnej Komisji.

Jedynie w przypadku szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych, lustracji dokonywać będzie – jak dotychczas – Komisja powołana przez Wojewodę.

Więcej informacji:

Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

Strona Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=154

Strona IUNG PUŁAWY –monitoring suszy:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/2020,14/

2021

W tym roku również zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środek trwały) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Gminnej Komisji.

Jedynie w przypadku szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych, lustracji dokonywać będzie – jak dotychczas – Komisja powołana przez Wojewodę.

Poniżej zamieszczamy rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wytyczne dla komisji szacujących powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym obowiązujące w roku 2021, w których pojawił się między innymi niekorzystny zapis mówiący, że:

“(…) W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód w skali całego gospodarstwa rolnego w odniesieniu do średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. W takim przypadku w kolejnym protokole wysokość szkód powinna zostać pomniejszona o szkody wykazane w poprzednich protokołach w odniesieniu do tej samej uprawy rolnej. Jeżeli w poprzednim protokole oszacowane przez komisje szkody były niższe niż 30%, komisja w kolejnym protokole może podać łączną wartość i poziom szkód w skali gospodarstwa w odniesieniu do niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, dla których Komisja dokonuje oszacowania. W tym przypadku w protokole powinny być także wyodrębnione wartości szkód i ich poziom w skali gospodarstwa z wyodrębnieniem dla każdego niekorzystnego zjawiska (…)”

W związku z niektórymi niekorzystnymi zapisami w rozporządzeniu oraz sygnałami napływającymi sygnałami od producentów rolnych Zarząd wystosował pismo z prośbą o interwencję.

Prosimy o zapoznanie się z treścią:

przydatne linki:

Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

Strona Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=154

Strona IUNG PUŁAWY –monitoring suszy:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/2020,14/

<<  powrót