<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o zmianę przepisów umożliwiających komornikom sprzedaż nieruchomości rolnych każdemu biorącemu udział w licytacji. W takich licytacjach powinni brać udział jedynie rolnicy spełniający wszystkie kryteria zgodnie z ustawą UKUR.

W odpowiedzi czytamy co następuje: “Zgodnie z art. 955 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.), dalej: „k.p.c.”, obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie
internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Z kolei na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości (§ 2). Obowiązek publikacji ogłoszeń na stronie internetowej o wszystkich licytacjach nieruchomości wypełniany jest przez komorników sądowych poprzez ich zamieszczanie na korporacyjnym portalu internetowym www.licytacje.komornik.pl. Podkreślić należy, że
powyższy portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości. Powyższe rozwiązanie zapewniło szeroki dostęp zainteresowanych osób do informacji o licytacjach nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, co z kolei przekłada się na liczbę uczestników tych licytacji i na uzyskiwane w ich ramach ceny za nieruchomości.

W świetle powyższego wydaje się zatem, że problem niewystarczającego informowania potencjalnych nabywców o komorniczych licytacjach nieruchomości rolnych nie powinien występować.
Przy tej okazji warto wskazać niektóre szczególne rozwiązania przewidziane przez Kodeks postępowania cywilnego w odniesieniu do egzekucji z nieruchomości rolnych.

Na koniec należy podkreślić, że ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1090)
wprowadzone zostały przepisy o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Zmiany te wejdą w życie w dniu 19 sierpnia b.r. Wprowadzenie możliwości zbycia nieruchomości za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego (art. 9864 § 1 k.p.c.) pozwoli na zdalny udział w licytacji przez wszystkich zainteresowanych. Taka forma przetargu pozwoli nie na tylko na zwiększenie kręgu potencjalnych licytantów, lecz również na wyeliminowanie jakichkolwiek zmów cenowych między licytantami (którzy będą dla siebie anonimowi). Przyjęte rozwiązania niewątpliwie przyczynią się do uzyskiwania wyższych cen w toku licytacji, co dotyczy również nieruchomości rolnych, i powinny być korzystne zarówno z perspektywy dłużników jak i wierzycieli.

<<  powrót