<<  powrót

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 13 sierpnia 2021 r. udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie możliwości wykorzystania ziemi pozyskanej z budów na rekultywację i wyrównanie posiadanych przez rolników gruntów rolnych i przedstawiło co następuje:

“Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku1 dopuszcza się przekazanie osobie fizycznej odpadu o kodzie 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów (…). Zaznaczyć należy, że dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia wynosi 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni. Zatem istnieje zatem możliwość, dokonywania odzysku tego rodzaju odpadów bez konieczności uzyskania stosownego zezwolenia.

Natomiast po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, odpady o kodzie 17 05 04 można poddać procesowi odzysku poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami2 pod następującymi warunkami do:

  1. wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
  2. utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny,
  3. budowy, przebudowy lub remontu budowli kolejowych i podtorzy, wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin, czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów,
  4. likwidacji zagrożeń pożarowych, takich jak samozapłony, w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będących w fazie eksploatacji i w fazie po zamknięciu (w tym zwałowiskach skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego),
  5. rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej).

Reasumując, ziemię pozyskaną z budów można zagospodarować poprzez przekazanie jej osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami albo poddać ją procesowi odzysku poza instalacjami i urządzeniami.

Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące innych sposobów wykorzystania gleby i ziemi, niż tych obowiązujących w przepisach z zakresu gospodarki odpadami.”

Źródło: KRIR

W załączeniu pisma przewodnie.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Pismo KRIR do MKiŚ 31 KB
pdf Odp MKiŚ do KRIR-ziemia 100 KB
<<  powrót