<<  powrót
logo-zir-wpisy

Spotkanie otworzył Wiceprezes ZIR Jerzy Mariak witając zaproszonych gości oraz rolników. Na wstępie wręczono Państwu Renacie i Piotrowi Jaworskim nagrodę w konkursie „Smaki zamknięte w słoiku” za III miejsce na szczeblu wojewódzkim za „Miód z czarną porzeczką”.

Następnie korzystając z formy on-line, głos zabrała Pani  Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa Pani Joanna Czapla. Pani Dyrektor omówiła prezentację dot. interwencji obszarowych Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Kolejnym przedstawicielem Ministerstwa był Pan Bogdan Pomianek – z-ca Dyrektora Departamentu WPR, który omówił temat inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. Następnie omówienia interwencji rynkowych dokonał Pan Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich. Informacji na temat wsparcia interwencyjnego z Krajowego Planu Odbudowy udzieliła Pani Wanda Klepacka, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju.

W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm Pan Czesław Hoc, który jest bardzo zaangażowany w sprawy rolnictwa.  

W dyskusji omawiano ważne kwestie dot. m.in.: ekoschematów oraz możliwości włączenia ich do gospodarstw ekologicznych tj. wapnowanie, uprawa bezorkowa, degresywność, resztki pożniwne. Szkody łowieckie – w Ustawie należy rozszerzyć katalog o ptaki, które niszczą całe plantacje. Szkody łowieckie – rysie, wilki zagrażają już życiu ludzi, a tworzone są programy do odnowienia poszczególnych gatunków (np. rysie, żubry) bez konsultacji z rolnikami. Brak rzeczywistej kontroli nad populacją, generalnie wszystkich gatunków. Podnieść akcyzę na paliwo do 2 zł. Zwiększyć limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą, a zwłaszcza bydła mlecznego. Dlaczego producenci ziemniaków, warzyw nie otrzymali wsparcia po Covid 19 tak jak inne grupy? Wniosek o rozpatrzenie możliwości prawnych dot. „uwłaszczenia” na gruntach dzierżawionych od KOWR np. dla chcących wykupić dzierżawiony grunt – obniżenie procentowe za dotychczasowy okres dzierżawy. Zwiększenie limitu pomocy de minimis dla większych producentów. Przykład: IUNG tak zaniża szkody w stosunku do suszy, że rolnicy nie przekraczają 30% i dlatego idzie to pod de minimis, a nie pomoc publiczną, co przekłada się na brak limitu. Takie wnioski stawiane są również na posiedzeniach KRIR. Jeżeli nie zostanie zatrzymany taki scenariusz nowej WPR to gwarantowany jest spadek wydajność produkcji rolniczej. Apel skierowany na ręce posła Czesława Hoc o dopilnowanie prac legislacyjnych dot. tych wszystkich zmian.

Panowie Adam Kalinowski i Krzysztof Duszkiewicz – Dyrektorzy ZODR Barzkowice – omówili działania dot. m.in.: pomocy rolnikom w składaniu różnego rodzaju wniosków, szkoleniach organizowanych przez ZODR. Lokalne Partnerstwo Wodne – wiodący temat ZODR. Rolnicy wnosili uwagi do Ustawy Prawo Wodne – Polskie Wody, ponieważ nie widać działań w terenie np. uproszczone działania dot. biegu wód np. zastawy na stawach, retencja.

Pani Małgorzata Kucharska-Kazirod – Kierownik BP ARiMR w Szczecinku przedstawiła obecną sytuację pracy, dotyczącą zaawansowania prac związanych z obsługą wszystkich wniosków rolników.

Podziękowanie dla Pani Dyrektor Szkoły za techniczną stronę spotkania oraz za otwartość na współpracę z rolnikami.

Serdeczne podziękowanie składamy również wszystkim tym, którzy bardzo pięknie włączyli się w organizację i przygotowanie przepysznego poczęstunku tj. uczniom i opiekunom Zespołu Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku z klasy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

  1. Kacper Drozd – III  TŻ
  2.   Stojewska – III TŻ
  3. Paulina Markowska – III TŻ
  4. Aleksandra Śledź – III TŻ
  5. Patrycja Szewczyk – III TŻ
  6. Zuzia Purlis – I TŻ
  7. Amelia Szymanek – I TŻ
  8. Jaś Trahimowicz  – IV TŻ

Podziękowanie również dla BNP Paribas – Oddział w Szczecinku za udzielone informacje.

<<  powrót