<<  powrót

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października br. w 2022 r. Agencja będzie udzielała pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku suszy gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wniosek, o pomoc można złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do dnia 15 listopada 2022 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. W przypadku złożenia wniosku, po dniu 15 listopada 2022 r., nie będzie wszczynane postępowanie w sprawie przyznania pomocy.

<<  powrót