<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w dniu 24 marca 2021 r. zwraca się do Pana Ministra o udzielenie informacji w sprawie finansowania organizacji proekologicznych. Mając na uwadze podjętą przez resort środowiska w 2020 r. inicjatywę legislacyjną dotyczącą utworzenia publicznego rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy, Zarząd KRIR zwraca się również z pytaniem, czy toczą się i na jakim są etapie prace nad tworzeniem ww. rejestru.
Zwraca się również o przekazanie całościowych informacji, jeżeli są one dostępne resortowi nt. źródeł finansowania organizacji ekologicznych.
Licząc na udzielenie informacji przez Pana Ministra w przedmiotowym zakresie.

W odpowiedzi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska czytamy:

Odpowiadając na wniosek z dnia 7 maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej odnośnie inicjatywy legislacyjnej podjętej w 2020 r. w sprawie rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy, a także źródeł finansowania organizacji ekologicznych, uprzejmie
informuję, co następuje. Prace nad projektem ustawy o finansowaniu organizacji pozarządowych, zostały zainicjowane przez Pana Ministra Michała Wosia w 2020 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, a następnie były koordynowane również przez niego w trakcie sprawowania funkcji Ministra Środowiska. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska prace w tej sprawie nie są kontynuowane. Odnosząc się do kwestii finansowania organizacji ekologicznych, z wiedzy posiadanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (na podstawie sprawozdań przekazywanych przez fundacje, dla których Minister Klimatu i Środowiska jest organem nadzoru) organizacje mogą pozyskiwać środki na swoją działalność statutową: z dobrowolnych wpłat członków zarządu, z dotacji i darowizn, z 1% podatku (o ile są organizacjami pożytku publicznego), mogą też prowadzić działalność gospodarczą na zasadach zawartych w ustawach regulujących ich działalność oraz brać udział w zamówieniach
publicznych, konkursach ogłaszanych w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również starać się o dotacje w programach ogłaszanych przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

<<  powrót