<<  powrót

Samorząd rolniczy wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof’ objętego PROW.

Poniżej zamieszczamy wniosek i odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

<<  powrót