<<  powrót

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR, dotyczące środków ochrony roślin i wycofywanych z obrotu substancji czynnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż Departament Klimatu i Środowiska aktywnie angażuje się w prace Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, który decyduje o zatwierdzaniu substancji czynnych do stosowania w środkach ochrony roślin. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej czynnie uczestniczy w procedurze oceny substancji czynnych, przygotowuje komentarze do poszczególnych etapów tej oceny, a także bierze udział w spotkaniach eksperckich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracuje z jednostkami eksperckimi, celem dokonania naukowo uzasadnionej i merytorycznej oceny substancji czynnych oraz wypracowania stanowiska dotyczącego ich zatwierdzania. Tutejszy urząd dokonuje analizy sytuacji, mając na względzie potrzeby rolnictwa, jak również zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiej żywności.

Należy podkreślić, iż jest wiele różnych powodów, dla których substancje czynne są wycofywane. Komisja Europejska może podjąć decyzję o wycofaniu zatwierdzenia substancji czynnej w przypadku, gdy zostanie udowodniony jej szkodliwy wpływ na zdrowie lub życie ludzi oraz negatywne skutki dla środowiska. Jednakże dzieje się tak również w sytuacjach, gdy podmioty ubiegające się o zatwierdzenie danej substancji przestają wspierać jej zatwierdzenie, następuje wycofanie wniosku lub nie są dotrzymane wymogi proceduralne.

W odniesieniu do informacji wskazanej w stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 1 lutego 2021 r., jako że w 2021 r. w Polsce zostaną wykreślone 54 substancje czynne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wedle najlepszej wiedzy tutejszego urzędu, Komisja Europejska wydała do tej pory rozporządzenia wykonawcze, na mocy których w roku 2021 w Unii Europejskiej wycofanych zostanie 10 substancji czynnych.

Ponadto, wyrażone w ww. piśmie stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące środków ochrony roślin, zostanie wykorzystane przez Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej w ramach prac nad Planem Strategicznym oraz wdrażaniem strategii Od pola do stołu. Departament w dotychczasowych kontaktach z Komisją Europejską konsekwentnie prezentuje stanowisko, iż jakiekolwiek zmiany legislacyjne zmierzające do osiągnięcia przez Unię Europejską ujętych w strategii Od pola do stołu celów redukcyjnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin, powinny być poprzedzone rzetelna analizą wpływu, obejmującą nie tylko aspekty środowiskowe, ale także zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej, konkurencyjność unijnego rolnictwa, jak i nowe zgorzenia fitosanitarne, wynikające m.in. ze zmian klimatycznych.

Dodatkowo MRiRW informuje, iż wszelkie uwagi dotyczące strategii Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście ograniczania stosowania środków ochrony roślin, kształtowania ochrony roślin oraz alternatywnych metod ochrony roślin, należy kierować do Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej.

<<  powrót