<<  powrót

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zróżnicowania wysokości emerytur oraz wprowadzenie emerytur proporcjonalnych do stażu.

W odpowiedzi czytamy: “Po wejściu w życie z dniem 15 czerwca br., przepisów nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933) dotyczących wielu korzystnych zmian dla rolników emerytów, w tym m.in. możliwości przejścia na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa zostały podjęte niezwłocznie dalsze prace legislacyjne mające na celu poprawę sytuacji rolników w zakresie wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami w zakresie sposobu wyliczenia emerytury podstawowej, a także mechanizmem rekompensującym opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Pozostałe, zgłoszone przez KRIR wnioski i postulaty w omawianym zakresie zostaną poddane wnikliwej analizie i ocenie pod kątem możliwości ich wprowadzenia w dłuższej perspektywie czasowej.”

<<  powrót