<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o przeprowadzenie zmiany prawa łowieckiego mającej na celu stworzenie mechanizmu obiektywnego szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez zwierzynę dziko żyjącą.

W odpowiedzi czytamy:

W nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, która miała miejsce w 2018 r. wprowadzono
znaczące zmiany w modelu szacowania szkód. Wprowadzona została możliwość wniesienia
odwołania od ustalonej przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w trakcie
ostatecznego szacowania szkód, wysokości odszkodowania i ustalenie sposobu postępowania
w sytuacji potrzeby skierowania sprawy do sądu. Ponadto na podstawie znowelizowanych
przepisów ustawowych w sprawie szacowania szkód wydane zostało rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód
w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. poz. 776). Rozporządzenie powyższe szczegółowo
doprecyzowało sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta
łowne oraz wzory protokołów szacowania tych szkód, co znacznie ułatwia postępowanie w tym
zakresie. Dodatkowo zwracam uwagę na fakt, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe organizuje szkolenia w zakresie szacowania szkód skierowane do kół łowieckich
i rolników, co również pozytywnie wpływa na poprawę jakości prowadzonego szacowania.
Mając na uwadze różne wcześniejsze rozwiązania legislacyjne, których celem było
usprawnienie lub zmiana systemu szacowania szkód oraz brak możliwości ich realizacji
w praktyce uważam, że obecny system szacowania jest optymalny dla istniejących warunków.
Przenoszenie obowiązku szacowania na inne podmioty np. reprezentantów Skarbu
Państwa jest trudne do realizacji z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia odpowiednich
środków finansowych na ten cel w budżecie państwa nawet przy partycypowaniu dzierżawców
i zarządców obwodów łowieckich w tym zakresie.
W związku z powyższym uważam, że obecnie należy skoncentrować się na
ewentualnym usprawnieniu postępowania w zakresie szacowania szkód, ustalonym
w obowiązujących przepisach prawa, w sytuacji pojawiania się realnych problemów podczas
ich stosowania w praktyce.Dodatkowo informuję, że w Uchwale nr 14 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia
15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt
łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału, ustalone
zostały minimalne liczebności zwierząt łownych, które gwarantują możliwość prowadzenia
prawidłowej gospodarki łowieckiej. Jednak ustalenie maksymalnych liczebności zwierząt
łownych jest trudne do wykonania z uwagi na fakt, że liczebność zwierzyny powinna być
zawsze dostosowana do pojemności danego siedliska tak aby możliwe było prowadzenie
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej w sposób gwarantujący istnienie szkód
na poziomie gospodarczo znośnym.

<<  powrót