<<  powrót

Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy z prośbą o udzielenie informacji z jakich środków wsparcia mogliby skorzystać rolnicy prowadzący dział specjalny produkcji rolnej (uprawa inna – w tym mikrozioła, rzodkiewka, kwiaty jadalne w tunelach o łącznej powierzchni 225 m2, gdzie odbiorcami były jedynie restauracje i hotele (od miesięcy zamknięte).

W odpowiedzi czytamy:

Na podstawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw stosowane są dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z
rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19. Stosownie do przepisów ww. ustawy kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z
dopłatami do oprocentowania są udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości:

  • 2% w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,
  • 1% w przypadku dużych przedsiębiorców.
    Kredyty są udzielane przez banki, które mają stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
    Dodatkowo, na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została pomoc w Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolnospożywczym w formie ułatwienia dostępu do kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.

Szczegółowa lista banków kredytujących oraz dodatkowe informacje dostępne są pod adresami: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/ oraz https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych.

Ponadto, zachęcamy producentów owoców i warzyw do podejmowania rozwiązań systemowych, skierowanych do producentów borykających się z problemem niskich cen, jak również z trudnościami w zbyciu swoich produktów, tj. do zrzeszania się w organizacje producentów. W obecnych realiach rynku koniecznym jest bowiem, aby producenci owoców i warzyw w Polsce wzmacniali swoją pozycję rynkową poprzez wzrostkoncentracji podaży, planowanie produkcji i dostosowywanie jej do popytu, a także skracanie łańcucha dostaw.

<<  powrót