<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa o weryfikację stref ASF i możliwość stopniowego uwalniania obszarów Polski z obszarów objętych restrykcjami związanymi z pojawieniem się wirusa.

W odpowiedzi czytamy co następuje:

Zapewniam, że nieustannie podejmowane są działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszarów objętych restrykcjami nałożonymi w Polsce w związku z występowaniem afrykańskiego pomory świń (ASF). W tym celu na bieżąco składane są do Komisji Europejskiej wnioski o zmniejszanie zasięgu obszarów wymienionych aktualnie w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021 r., str. 1). W każdym przypadku zmian w regionalizacji, brana jest pod uwagę zarówno sytuacja epizootyczna w całym kraju, tempo szerzenia się choroby na danym terenie, jak również dane odnośnie do jej występowania w poprzednich latach oraz podejmowane działania administracyjne. Przy określaniu zasięgu obszaru uwzględnia się także ciągłość terytorialną i geograficzną danego obszaru z terytoriami przyległymi, typologię geograficzną (obecność barier naturalnych i sztucznych), podział administracyjny oraz wdrożony nadzór i wykonalność wdrożonych środków kontroli.
Komisja Europejska ocenia składaną przez Głównego Lekarza Weterynarii dokumentację i, jeśli uzna wyniki monitoringu oraz podjętych działań za zadowalające, przedstawia projekt zmiany załącznika do ww. rozporządzenia, który w ramach posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz jest poddawany pod głosowanie przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.
W efekcie prowadzonych działań w tym zakresie w bieżącym roku 86, a w 2020 r. – 138 gmin, zostało przeniesionych z obszarów o ostrzejszych restrykcjach do obszarów o niższych wymaganiach.
Złożone przez Głównego Lekarza Weterynarii wnioski w miesiącu lutym i kwietniu 2021 r. skutkowały zmianami w regionalizacji, które objęły odpowiednio przeniesieniem:
1) wniosek z lutego 2021 r.:
a. 16. gmin w woj. lubelskim i warmińsko – mazurskim – z zakresu obszaru zagrożenia
do obszaru objętego ograniczeniami,
b. 11. gmin w woj. mazowieckim – z zakresu obszaru objętego ograniczeniami do obszaru
ochronnego,
c. 9. gmin w woj. wielkopolskim – z zakresu obszaru zagrożenia do obszaru ochronnego,
2) wniosek z kwietnia 2021 r.:
a. 11. gmin w woj. warmińsko – mazurskim i podlaskim – z zakresu obszaru zagrożenia
do obszaru objętego ograniczeniami,
b. 39. gmin w woj. mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim – z zakresu obszaru
zagrożenia do obszaru ochronnego.
Działania w kwestii zmian w regionalizacji ustanawianej w Polsce z powodu ASF będą kontynuowane w celu poprawy sytuacji podmiotów z sektora wieprzowiny, w tym szczególnie rolników utrzymujących świnie. Wyrazić należy przy tym nadzieję, że Komisja Europejska w efekcie zabiegów zarówno Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Głównego Lekarza Weterynarii będzie się sukcesywnie przychylać do wniosków składanych przez Polskę, co będzie w efekcie skutkować ograniczaniem obowiązujących restrykcji.

<<  powrót