<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 23 kwietnia 2024 r. odbyło się II Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej VII kadencji, które rozpoczęto od minuty ciszy w hołdzie wieloletniemu działaczowi struktur ZIR, członkowi Zarządu ZIR obecnej kadencji panu Jerzemu Kopaszewskiemu.  

Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy na wstępie powitał obecnych członków Walnego Zgromadzenia, mecenasa Piotra Mazuro oraz pracowników Biura ZIR, po czym dokonał oficjalnego otwarcia obrad.

            W części organizacyjnej zgromadzeni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad wraz ze zgłoszoną przez pana Jerzego Mariaka zmianą oraz regulamin obrad, po czym zostały wybrane komisje: 1. Mandatowo-Skrutacyjna, w skład której weszli: pan Rafał Wandachowicz – Przewodniczący, pan Tomasz Mikołajewski i pan Tomasz Sikorski oraz 2. Uchwał i Wniosków w składzie: pan Stanisław Baliński – Przewodniczący, pan Wacław Gojlik – Sekretarz i pan Andrzej Szmuc – Członek. Następnie Przewodniczący komisji odczytał protokół, stwierdzając ważność II Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, a wraz z tym możliwość podejmowania uchwał. Na zakończenie części organizacyjnej odbyła się dyskusja w związku z wnioskiem pana Jerzego Mariaka o udostępnienie informacji publicznej dotycząca przepisów regulujących funkcjonowanie organów izb rolniczych oraz schematu organizacyjnego Biura ZIR. Poruszono również temat związany z kompetencjami Zarządu i Walnego Zgromadzenia biorąc pod uwagę kwestię uchwalenia budżetu na rok bieżący. Zgodnie z art. 19 pkt. 2 ustawy o IR do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby niezastrzeżone ustawą lub statutem dla innych organów, a w szczególności m.in.: opracowywanie projektów budżetu wraz z planem finansowym. Wskazując zapisy §82 pkt. 2  Statutu ZIR budżet uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie na rok kalendarzowy, natomiast §83 pkt. 4 Statutu mówi, że do czasu uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu (prowizorium budżetowe) przedstawione przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.

W części problemowej Przewodnicząca komisji budżetowej pani Krystyna Grega
i Przewodnicząca komisji rewizyjnej pani Anna Rydzkowska przedstawiły sprawozdania z prac tych komisji. Prezes ZIR poinformował, że sprawozdanie z prac Zarządu przesłane zostało do wszystkich członków WZ za pośrednictwem poczty tradycyjnej, po czym rozpoczęto dyskusję na temat aktualnej, dramatycznej sytuacji jaka ma miejsce w naszym polskim rolnictwie. Zachodniopomorski samorząd rolniczy przyczyny takiego stanu upatruje m.in. w niekontrolowanym imporcie zbóż, kukurydzy i rzepaku, spadkiem cen skupu mleka oraz mocnym wzroście cen środków do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin). Zwrócono uwagę, na to, że rolnicy są w nie najlepszej kondycji finansowej, czego dają m.in. wyraz podczas protestów, których główną przyczyną jest obecna sytuacja ekonomiczna produkcji rolnej. Zdaniem samorządu rolniczego Rząd RP powinien uporządkować ogólną politykę rządu, w taki sposób, aby zapewnić rolnikom możliwość sprzedaży produktów po cenach pozwalających na przywrócenie opłacalności produkcji rolnej. Potrzebne są przede wszystkim zmiany mające na celu zabezpieczenie interesów rolników, a pomoc rządowa musi najpierw obejmować uregulowanie rynków i ustabilizowanie wszystkich cen.

Biorąc pod uwagę całą sytuację należy podkreślić, że Zarząd ZIR w dalszym ciągu będzie podejmował wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania rozwiązań jak najbardziej przyjaznych dla rolników.

W dalszej części członkowie Walnego Zgromadzenia rozmawiali również na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zawarte są zapisy dotyczące dopłat do zbóż. Z rozporządzenia wynika, iż będzie to pomoc w postaci dopłaty do hektara, a nie do tony sprzedanego zboża, a także że pomoc będzie wypłacana wyłącznie do zboża sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2024 r. Członkowie Walnego Zgromadzenia wnioskują, aby wydłużyć okres sprzedaży zboża, tak aby nie pozbawiać  pomocy rolników, którzy sprzedali zboże po żniwach.

            W części uchwałodawczej posiedzenia członkowie Walnego Zgromadzenia poddali pod głosowanie następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr II/01/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za 2023 rok,
  2. Uchwała Nr II/02/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  3. Uchwała Nr II/03/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2023 rok,
  4. Uchwała Nr II/04/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 2024 rok,

Wszystkie Uchwały zostały przyjęte.

            Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków pan Stanisław Baliński odczytał protokół, w którym podał do wiadomości, że na II Walnym Zgromadzeniu ZIR VII kadencji członkowie złożyli 11 wniosków formalnych do dalszej realizacji przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Biuro Izby.

            Na zakończenie Prezes pan Andrzej Karbowy podziękował wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia za czynny udział oraz merytoryczną dyskusję.

<<  powrót