<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyło się VII Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej VI kadencji.

Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy na wstępie powitał obecnych członków Walnego Zgromadzenia, pracowników biura ZIR, mecenasa Piotra Mazuro, następnie dokonał otwarcia obrad.

W części organizacyjnej zgromadzeni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek i regulamin obrad, po czym zostały wybrane komisje: 1. Mandatowo-Skrutacyjna, w skład której weszli: pani Beata Klepuszewska – Przewodnicząca, pan Marek Szoć i pan Władysław Bieniek oraz 2.  Uchwał i Wniosków w składzie: pan Andrzej Leja – Przewodniczący, pan Wojciech Galek – Sekretarz i pan Bronisław Broniszewski – Członek. Na zakończenie tej części przewodnicząca komisji odczytała protokół, stwierdzając ważność VII Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, a wraz z tym możliwość podejmowania uchwał.

W części problemowej przewodniczący komisji budżetowej pan Jerzy Kopaszewski i komisji rewizyjnej pan Bogdan Macewicz przedstawili sprawozdania z prac tych komisji. Prezes ZIR poinformował, że sprawozdanie z prac Zarządu przesłane zostało do wszystkich członków WZ za pośrednictwem poczty tradycyjnej, po czym na wniosek członków Walnego Zgromadzenia przestawił główne informacje z działalności Zarządu. Działania te skupiają się m. in. wokół aplikacji suszowej, która nie oddaje w pełni tego co widać rzeczywiście na polach; wypłaty pomocy suszowej, której obietnica została złożona przez pana Henryka Kowalczyka – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na spotkaniu w Barzkowicach 3 lutego br.; drastycznej podwyżki cen środków do produkcji rolniczej, w tym najbardziej dotkliwa podwyżka cen nawozów, bez których rolnik nie osiągnie pełnej wydajności plonów; a także wzrostu cen paliwa czy umorzenia czynszów dzierżawnych. Wspomniano również o niedawno zakończonych pracach opiniowania wydzierżawiania obwodów łowieckich dla kół łowieckich i jakie skutki może przynieść niewydzierżawienie obwodów łowieckich oraz nie podpisanie na czas rocznych planów łowieckich.  

W związku z licznymi niewiadomymi co do efektów powyższych działań, Zarząd ZIR  w dalszym ciągu będzie podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania rozwiązań jak najbardziej przyjaznych dla rolników.

            W części uchwałodawczej posiedzenia członkowie Walnego Zgromadzenia poddali pod głosowanie następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr VII/01/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za 2021 rok,
  2. Uchwała Nr VII/02/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  3. Uchwała Nr VII/03/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2021 rok,
  4. Uchwała Nr VII/04/2022 w sprawie zmiany Uchwały II/02/2015 Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2015 roku
    w sprawie zasad określających wysokości diet członków organów statutowych izby, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Komisji Rewizyjnej i Komisji Problemowych zmienionej Uchwałą Walnego nr V/4/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku,
  5. Uchwała Nr VII/05/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 2022 rok.

Uchwały zostały przyjęte.

            Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków pan Andrzej Leja odczytał protokół, w którym podał do wiadomości, że na VII Walnym Zgromadzeniu ZIR VI kadencji członkowie złożyli 18 wniosków formalnych, które zostaną przekazane do Zarządu ZIR.

            Na zakończenie Prezes pan Andrzej Karbowy podziękował wszystkim za udzielenie Zarządowi absolutorium za 2021 rok, a także za czynny udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.  

<<  powrót