<<  powrót

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR 28 października 2021 r. na wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. o wprowadzenie jasnej interpretacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego lub uzgodnienie z Ministrem Finansów stosownej zmiany przepisów o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik udzielił następujących wyjaśnień.

W artykule 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) określono źródła przychodów, jako m.in.: przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (pkt 4) oraz inne źródła (pkt 10) doprecyzowane w art. 20 ww. ustawy. W art. 20 ust. 1c ww. ustawy określono, że za przychody z innych źródeł uważa przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach  prowadzonych działów specjalnych produkcji rolne’ oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli spełnione są określone w tym przepisie warunki.

Natomiast w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 2159) określono, że w ramach rolniczego handlu detalicznego można produkować i wprowadzać na rynek m.in. świeże mięso drobiowe, w tym tusze drobiowe, w maksymalnej ilości do 2100 kg rocznie. Określone w ww. rozporządzeniu maksymalne ilości zbywanej żywności są ograniczone limitem kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego (aktualnie 40 tys. zł rocznie, a po wejściu w życie procedowanej zmiany ustawowych przepisów 100 tys. zł rocznie) oraz rozmiarem produkcji rolnej do zakwalifikowania jej do działu specjalnego produkcji rolnej. W przypadku drobiu rzeźnego ograniczeniem jest określona w załączniku nr 2 do ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilość powyżej 100 sztuk, której przekroczenie kwalifikuje produkcję drobiu do działu specjalnego produkcji rolnej.

Źródło: KRIR

<<  powrót