<<  powrót
logo-zir-wpisy

Koszalin, 20.01.2021 

Spotkanie odbyło się w siedzibie OT KOWR, celem omówienia kontynuacji współpracy między Zachodniopomorską Izbą Rolniczą a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jednoznacznie stwierdzono, że w wyniku zmian niektórych ustaw należałoby zawrzeć nowe uaktualnione porozumienie. Wiele punktów zawartych w porozumieniu można byłoby zmodyfikować celem lepszej współpracy. Warto przypomnieć że w dużej mierze, to dzięki poparciu Izby, powstał jako 17 Oddział KOWR w Koszalinie.  

Rozmowa dotyczyła również planów działania KOWR i współpracy min: czy należy wypracować nowe kryteria, czy będzie zmiana dotycząca wydzierżawiania gruntów Spółkom gdzie ZIR stara się aby grunty po Spółkach trafiały do rolników. Uznano, że jest kilka zapisów prawnych, które należałoby zmienić – np. „samodzielne prowadzenie gospodarstwa”, jest to definicja, którą trudno jednoznacznie zastosować do wszystkich rolników, nie ma możliwości aby w poszczególnych oddziałach KOWR funkcjonowały inne zapisy prawne. 

Dyrektor KOWR odniósł się do min. kwestii wyceny gruntów. Operat szacunkowy jest ważny przez określony przepisami czas, a rzeczoznawcy wybierani są w drodze przetargu. 

Jak obecnie wygląda współpraca pomiędzy KOWR i ARiMR?  Jak rozwiązać problem w przypadku kończącej się umowy dzierżawy a kontynuacją zobowiązań w ARiMR np. program PRŚ lub RE? Przy składaniu wniosku w ARiMR ubiegający się o płatność do programów wieloletnich ( PRŚ, RE), ARiMR powinna sprawdzić na jaki okres dzierżawca ma umowę i nie powinna wyrażać zgody na kontynuację działania w przypadku gdy okres dzierżawy jest krótszy niż zobowiązanie programowe.

Po spotkaniu w KOWR, Zarząd omawiał   informacje dotyczące podsumowania pracy Komisji Wojewódzkiej dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęskami żywiołowymi. W województwie zachodniopomorskim jest około 25 tys. rolników składających wnioski o dopłaty obszarowe. Aplikacja automatycznie  korygowała poziom strat w danej uprawie podawany przez producenta. Wnioski, w których aplikacja nie stwierdziła strat powyżej 30% były automatycznie odrzucone. Dla przykładu w naszym województwie w gospodarstwach do 10 ha aplikacja zatwierdziła tylko trzy gospodarstwa, w których wystąpiła susza. Ogólnie wniosków w  województwie zostało złożonych ponad 4 tys. z czego 60 zostało uznanych ze stratą powyżej 30%, które zatwierdziła aplikacja . Wnioski Zarządu to min. Brak informacji ze strony aplikacji jaki poziom strat uznano w gospodarstwie oraz brak procedury odwoławczej w przypadku gdy rolnik uznaje, że jednak susza osiągnęła większy poziom w jego uprawach.

Następnie Zarząd omówił bieżącą korespondencję, która wpłynęła do biur oraz przeanalizował realizację wniosków z posiedzenia Walnego Zgromadzenia ZIR.

<<  powrót