<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zachodniopomorska Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie – konferencje Członków Walnego Zgromadzenia ZIR  w dniach 7-8 marca 2022 r. w Hotelu „Solny” w Kołobrzegu.

Zaproszeni goście to poseł na Sejm Czesław Hoc, Prezes KRUS – Aleksandra Hadzik, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Halina Szymańska, Dyrektor ARiMR Zachodniopomorski OR – Wioletta Jaz, Dyrektor OT KOWR w Koszalinie – Piotr Dziadul, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie – Jarosław Staszak, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie – Paweł Lisowski, Z-ca Dyrektora OR KRUS w Koszalinie – Halina Szreja, Z-ca Dyrektora ZODR w Barzkowicach – Adam Kalinowski, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kołobrzegu – Grażyna Chrzanowska. Pan Prezes ZIR Andrzej Karbowy jako pierwszego do zabrania głosu zaprosił Pana Czesława Hoca posła na Sejm IX kadencji, z góry dziękując za wszelką bezpośrednią pomoc ze strony Pana Posła.

Celem konferencji było przekazanie informacji i wiedzy na temat zmian w najbliższym czasie wprowadzanych przez ARiMR czy KRUS. Konferencja była okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska rolniczego, dla niektórych może być jedną z niewielu okazji, by wypowiedzieć się na forum, powiedzieć o problemach, z którymi, na co dzień się borykają.

Poseł na Sejm Pan Czesław Hoc na wstępie podziękował za zaproszenie na Konferencje, po czym dodał, że jesteśmy po to by polskiemu rolnictwu było lepiej, by kreować rolnictwo. Polska ziemia i polski rolnik to nas łączy. Bardzo ważne jest to, że wszyscy prowadzimy dialog. Pewne kwestie już rozwiązaliśmy np. temat suszy, który zbliża się ku końcowi. Zapewnił, że jest do dyspozycji wszystkich rolników, służy pomocą, dodał również, że wszyscy jesteśmy tu po to by polski rolnik czuł się lepiej, bezpiecznej i aby miał satysfakcje z tego, że prowadzi gospodarstwo.

Pani Halina Szymańska Prezes ARiMR przedstawiła najistotniejsze kwestie,  które obecnie Agencja prowadzi, następnie te które są planowane, jak również zmiany które są procedowane w ramach zmiany ustawy ARiMR i niektórych innych ustaw, m.in. rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy i skrócenia procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych. Projekt zakłada też powstanie spółki, która będzie obsługiwać ARMiR w zakresie IT, aby uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych, które będą miały dla uczestników konferencji i nie tylko ogromne znaczenie. Pani Prezes przypomniała, że trwa nabór wniosków o przyznanie premii na działalność pozarolniczą. Wnioski można składać do 28 kwietnia br. Premię na rozpoczęcie działalności mogą otrzymać zarówno rolnicy, małżonkowie rolników jaki i domownicy, pod warunkiem, że osoby te podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Przy czym okres podlegania powinien trwać co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wynosi odpowiednio: 150 tys. zł – w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy, 200 tys. zł – jeżeli zaplanowano do utworzenia przynajmniej 2 miejsca pracy, 250 tys. zł – w przypadku gdy zaplanowano do utworzenia 3 miejsca pracy. Trwa również nabór wniosków na działanie inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej –  działanie to jest prowadzone w systemie ciągłym. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, dotyczy to roku bieżącego i dwóch lat poprzednich, dotyczy to również hodowców Świn, które dotknęło ASF. Wnioski należy składać do 30 grudnia 2022r. w biurach powiatowych Agencji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresieod dnia 15 lutego 2022 r.  do dnia 29 kwietnia 2022 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Trwa również pomoc utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w roku 2022, jest to działanie ciągłe, które rolnicy doskonale znają. Można również ubiegać się o kredyty preferencyjne. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego. Aktualnie uruchomione jest wsparcie poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych, termin składania ofert do 16 marca 2022r. Pani Prezes ARiMR poinformowała, że w najbliższym czasie będzie można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Wnioski te można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus od 15 marca br. do 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków. Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Od 1 czerwca 2022 r. będzie można składać wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. W tym roku ma wejść nowa zasada ubezpieczenia upraw i zwierząt z dopłatą w 2022 roku. Niejednokrotnie zdarzało się, że zakłady ubezpieczeniowe wyczerpywały limit dopłat, a rolnicy rezygnowali z polisy ze względu na koszty, w tym roku pieniędzy ma wystarczyć dla wszystkich. Na dopłaty do ubezpieczeń w 2022 roku zabezpieczona została kwota 1,5 mld złotych oraz w rezerwie około 3 mld złotych. System opierać się będzie na zasadach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych z 65% dopłatą do składki z budżetu państwa, natomiast te 35% kto będzie chciał zapłaci bezpośrednio lub będzie mógł skorzystać z umowy cesji, którą złoży w Agencji. Ostatni bardzo ważny temat to  oddłużanie rolników, jest to ustawa, która w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie. Ustawa ta wprowadza kilka mechanizmów oddłużania. Po raz pierwszy wprowadza się regulacje, które dają możliwość umorzenia długu z tytułu programu SAPARD. W sposób szczególny będą potraktowani dłużnicy z tytułu funduszu restrukturyzacji oddłużania rolnictwa. Propozycja jest taka, że jeżeli rolnik ma tego typu zadłużenie, a ma ustalone prawo do emerytury lub renty, a jedynym jego majątkiem jest nieruchomość, którą zamieszkuje, będzie mógł wystąpić o oddłużenie zupełne. Kolejna zmiana dotyczy rolników którzy spłacili zadłużenie główne i nadal są obciążeni odsetkami i kosztami, również w sposób całkowity mogą złożyć wniosek o umorzenie długu. W przypadku rolników, którzy nadal aktywnie prowadzą gospodarstwo i są obciążeni należnością główną, to w miarę spłacania należności głównej będą umarzane odsetki  i koszty. Dodatkowo do Ustawy Agencji wprowadza się również ulgę odsetkową na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego COVID, chodzi o odroczenie lub umorzenie w tym przypadku rozłożenie na raty spłaty długu, odsetki w tym okresie nie są naliczane, proporcjonalnie umorzenie odsetek wysokości spłaconego kapitału w okresie COVID. Ponadto zmienione zostaną zasady rozliczenia wpłat dokonywanych przez dłużników. Wpłaty w pierwszej kolejności będą zaliczane na spłatę należności głównej. Są to działania proponowane przez ARiMR w Ustawie. Będą to działania z tytułu pomocy krajowej, w ramach tego możemy to regulować własnymi przepisami.

Pani Prezes KRUS Aleksandra Hadzik zmierzyła się z trudnym tematem jaki jest emerytura i renta rolników, podczas którego przedstawiła zmiany, które wejdą w tym roku. Jest to m. in. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r., nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r.

 Po obu wykładach w tym dniu odbyły się interesujące dyskusje.

Następny dzień konferencji poświęcony był tematyce KOWRu i postępowaniu restrukturyzacyjnemu w gospodarstwach rolnych. Było upowszechnianie informacji na temat form pomocy gospodarstwom rolnym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Podczas spotkania specjaliści z OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawili proces przejmowania zadłużonych gospodarstw rolnych oraz zasad udzielania pożyczek finansowanych
ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa. Kolejnym bardzo ważnym tematem, było omówienie dzierżawy obwodów kół łowieckich.
W pierwszym etapie typowania Koła Łowieckiego, Izba Rolnicza nie ma większego wpływu na wybór, natomiast w kolejnym jako Izba jesteśmy zobligowani do wydania opinii. W tym miejscu zwracamy się z prośbą do Przewodniczących RP o opinie, która wysłana jest w formie zapytania z Biura ZIR.

Poruszane tematy wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

Spotkanie dało możliwość wielopodmiotowego podejścia do spraw bieżących rolników z którymi się borykają. Tematy tak zainteresowały słuchaczy, że podczas ożywionej dyskusji długo jeszcze trwały rozmowy rolników.

Realizowana konferencja skierowana była do rolników z województwa zachodniopomorskiego.
W konferencji udział wzięli przede wszystkim rolnicy, przedstawiciele instytucji około rolniczych. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przekazania zdobytej wiedzy oraz połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką.

<<  powrót