<<  powrót

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1934, zm. z 2017 r. poz. 2183) oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. zmiany zarządzenia.

<<  powrót