<<  powrót

Od 12 lipca 2022 r. Pani Danuta Lebioda – Zastępca Dyrektora Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych reprezentuje samorząd rolniczy w kraju w Radzie Kobiet w rolnictwie MRiRW. Przed rozpoczęciem V posiedzenia Rady Kobiet w rolnictwie odbyło się uroczyste wręczenie powołań nowym członkiniom tego organu pomocniczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada Kobiet powstała z potrzeby ich szerszego zaangażowania się w sprawy kobiet z terenów wiejskich.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kadencja Rady rozpoczęła się 8 marca 2022 r. i będzie trwała 3 lata. Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi umożliwi Radzie Kobiet w rolnictwie w rolnictwie szybsze i skuteczniejsze reagowanie na wiele spraw dotyczących kobiet z terenów wiejskich.

Zadania Rady Kobiet w rolnictwie

Do zadań tego organu należą m.in.:

  • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów;
  • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami);
  • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem oraz sytuacją kobiet i dziewcząt;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w MRiRW oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia.

Na członkiniach Rady spoczywa zatem ogromny obowiązek i odpowiedzialność.

<<  powrót