<<  powrót

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina i zachęca do zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115.

Uwagi można zgłaszać w języku polskim wyłącznie poprzez formularz, który znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Zrownowazone-stosowanie-pestycydow-zaktualizowane-przepisy-UE-_pl pod przyciskiem „zamieść opinię”. W celu wyrażenia opinii należy założyć konto lub  zalogować się przy użyciu konta istniejącego w innym serwisie, np. Google. Uwagi można zgłaszać do 19 września br.

Projekt rozporządzenia, poprzez zawarte w nim rozwiązania, będzie niezwykle ważny dla przyszłości europejskiego rolnictwa. W projekcie zawarto m.in. mechanizmy służące realizacji celów Strategii „od pola do stołu” w zakresie środków ochrony roślin. Jak wiadomo zużycie środków ochrony roślin w Polsce w przeliczeniu na powierzchnię upraw jest niższe od średniej wartości dla Unii Europejskiej i niższe niż w szeregu państw o podobnych warunkach rolniczych i klimatycznych. Proponowane dotychczas rozwiązania nie uwzględniają odpowiednio sytuacji poszczególnych państw członkowskich, a także są nieodpowiednie w kontekście realizacji zakładanych celów.

Podstawowe zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim:

  1. proponowanego w projekcie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin – ujęte w projekcie ustanowione arbitralnie cele redukcyjne nie mają poparcia naukowego i nie uwzględniają aktualnych wyzwań dla rolnictwa związanych ze zmianami klimatycznymi czy rozprzestrzenianiem się nowych agrofagów,
  1. zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach uznanych za wrażliwe, w tym na obszarach NATURA 2000 i w ochronie lasów,
  1. licznych nowych obciążeń nakładanych na rolników i administrację.

W ocenie Ministerstwa ujęte w projekcie rozwiązania miałyby istotny negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego, w tym polskiego rolnictwa, a także prowadziłyby do zwiększenia uzależnienia od importu żywności. Powyższe zagrożenia są szczególnie aktualne w kontekście zdarzeń zakłócających łańcuchy dostaw, jak pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bierze aktywny udział w pracach nad projektem, jednak głos Państwa organizacji, reprezentujących rolników i obywateli Unii Europejskiej, może mieć kluczowe znaczenie dla finalnie podejmowanych decyzji. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby organizacje zrzeszające rolników, których dotyczyć będą bezpośrednio nowe przepisy, wykorzystały szansę do przedstawienia swojego stanowiska.

<<  powrót