<<  powrót

Mając na uwadze zgłaszane problemy z odbiorem odpadów z tworzyw sztucznych (folia po kiszonkach, sznurek rolniczy itp.) wytwarzanych w gospodarstwach rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w chwili obecnej prowadzi intensywne rozmowy w tym zakresie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, jako właściwym do wprowadzenia systemowych uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami.

Rozmowy prowadzone z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, dotyczą również ewentualnej kontynuacji i warunków realizacji programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który został uruchomiony w 2019 r., w ramach osiągniętego porozumienia pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Ministrem Środowiska. Jednak dotychczas nie zostało wypracowane jednoznaczne stanowisko w zakresie kontynuacji tego programu.

Źródło: pismo MRiRW znak: OPS.dws.073.5.2021

<<  powrót