<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 30 listopada  2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
w którym uczestniczyli także Delegat do KRIR pan Stanisław Baliński oraz w części pan Emil Mieczaj – członek rady powiatowej powiatu Szczecinek i mecenas pan Piotr Mazuro.  

Na wstępie Prezes Zarządu pan Andrzej Karbowy przedstawił relację ze spotkania Prezesów Izb Rolniczych z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem, gdzie przedstawione zostały najistotniejsze problemy w rolnictwie, wśród których znalazły się m. in.:

1. ceny nawozów – wzrost cen wszelkich środków produkcji dla rolnictwa rodzi niepokoje środowiska rolniczego w całym kraju i stanowi największy problem w rolnictwie. Zmiany cen nawozów głównie mineralnych na krajowym rynku idą za tendencjami obserwowanymi na rynku światowym, co nie wynika tylko z wysokiego poziomu polskiego importu i eksportu, ale też z uzależnienia krajowej produkcji od importowanych surowców. Należy podkreślić, że na wzrost cen nawozów w Polsce wpływa przede wszystkim dynamiczny wzrost cen gazu, który jest podstawowym surowcem do produkcji nawozów głównie azotowych, a także rosnące ceny żywności na światowych rynkach, co skutkuje zwiększonym popytem na nawozy w szczególności w takich państwach jak Chiny, Rosja czy Indie. Zarząd wrócił uwagę na zwiększoną tendencję do manipulowania cenami przez pośredników, którzy wykorzystują trudną sytuację.

2. ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zdaniem Zarządu szczególnie ważna jest powszechność ubezpieczeń rolniczych. Środki na ubezpieczenia upraw z dopłatami do składek z budżetu państwa są niewystarczające, ponieważ kończą się z reguły na początku kampanii. Cała ta sytuacja sprawia, że ta forma pomocy rolnikom nie działa.

3. susza i szacowanie strat – Zarząd ZIR nadal podtrzymuje swój sprzeciw co do metodyki określania warunków występowania suszy rolniczej. Ponadto kolejny raz wskazał na niedociągnięcia aplikacji suszowej za pomocą, której następuje złożenie wniosku suszowego. Najważniejszym rozwiązaniem byłoby wypracowanie skuteczniejszych metod szacowania skutków suszy, a także gruntowna analiza dotychczasowej definicji suszy.

Podkreślono, że znacznie zmieniła się polityka państwa polskiego wobec rolników.

            Pod dyskusję poddano również temat związany z szacowaniem strat powstałych w gospodarstwach wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Zarząd ZIR jest zdania, że nie powinno być obowiązku liczenia strat łącznie, gdy gospodarstwo zajmuje się zarówno produkcją zwierzęcą jak i roślinną. Należy oddzielić szacowanie strat dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcej tak jak to wynikało z zapisu w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.                

Następnie Zarząd przedyskutował temat związany z Radą Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników), która zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, powołana jest na lata 2020-2022. Zarząd ZIR zawnioskuje o przedstawiciela z województwa zachodniopomorskiego w kolejnej kadencji działalności Rady Rolników. Rozmawiano również m.in. o zasiłkach chorobowych rolników, rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS, składkach emerytalno-rentowych.  

Kończąc posiedzenie Zarząd omówił szczegóły związane z planowanym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia oraz przeanalizował bieżącą korespondencję, która wpłynęła do biura.

<<  powrót