<<  powrót
logo-zir-wpisy

         Dnia 23 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,  którego uczestnikiem był także pan Stanisław Baliński – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych. W części posiedzenia gościnnie uczestniczyli również pan Marcin Siedlecki – p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pan Damian Pizoń – Łowczy Okręgowy PZŁ w Szczecinie  oraz pan Bogusław Bil – Prezes Zarządu firmy Eko-Transfer Sp. z o.o.  

Posiedzenie odbywające się z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa związanymi z rozprzestrzenianiem się covid-19 rozpoczął Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pan Andrzej Karbowy.

            Pierwszym zagadnieniem poruszonym przez Zarząd i zaproszonych gości była rozmowa na temat zwierzyny chronionej, a także zwierzyny łownej. Głównie chodzi tutaj o gatunki takie jak: żubry, wilki, bobry i rysie, a także dziki. W ostatnim czasie do Biura ZIR dociera coraz więcej informacji o wilkach pojawiających się na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz o obawach ludzi związanych z faktem, w którym wilki zbliżają się do gospodarstw domowych. Należy zaznaczyć, że większy zasięg populacji wilka to większe prawdopodobieństwo napotkania tych zwierząt w lesie i poza nim. Podobnie jak inne dzikie zwierzęta wilki, mogą zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Zdaniem Zarządu powinno się dostosować jego liczebność do danego regionu, do danego łowiska tak, żeby nie wyrządzał szkód w rolnictwie.

Biorąc pod uwagę żubry powodują one z roku na rok coraz większe szkody, najwięcej na terenie powiatu wałeckiego. Dlatego też zdaniem Zarządu należy poczynić kroki, aby w zdecydowany sposób zintensyfikować działania, które zatrzymałyby te zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Rozwiązaniem mogłyby być przede wszystkim grodzenie pól rolnika, większe dokarmianie żubrów w głębi lasu oraz stworzenie większej ilości pasów i pól zaporowych, które zabezpieczą uprawy przed szkodami. Całkowitych strat nie da się uniknąć, ale można je zdecydowanie ograniczyć.

Kolejnym gatunkiem przysparzającym mnóstwo problemów rolnikom (m.in. podtapianie gruntów w wyniku budowy tam) jest bóbr, którego liczebność populacji wzrosła do takiej skali, iż mimo tego, że zwierzęta te są prawnie chronione, należałoby przede wszystkim zredukować ich populację do liczby nie zagrażającej prawidłowemu funkcjonowaniu naturalnego ekosystemu. Należy pamiętać, iż za szkody wyrządzone przez bobry, żubry i wilki odpowiada Skarb Państwa, a wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry należy składać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

            Po omówieniu kwestii zwierzyny chronionej i szkód przez nią wyrządzanych na polach rolników na terenie województwa zachodniopomorskiego członkowie Zarządu ZIR wraz z przedstawicielem RDOŚ oraz PZŁ jednogłośnie zdecydowali, iż najważniejsza jest współpraca  między poszczególnymi instytucjami związanymi z gospodarką rolną.

Następnie członkowie Zarządu omówili temat dotyczący rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Jak wynika z informacji przekazanej przez Łowczego Okręgowego do Sejmu trafił projekt zmian w prawie łowieckim, który przesuwa ważność umów dzierżawy na obwody łowieckie do końca marca 2022 roku. Do 31 grudnia 2021 r. sejmiki województw powinny podjąć uchwałę dzielącą województwa na obwody łowieckie. Proces wydzierżawiania obwodów musi być przeprowadzony jednocześnie w całym kraju. W przeciwnym wypadku powstaną miejsca, na których nikt nie będzie prowadził gospodarki łowieckiej (brak dzierżawcy), a co za tym idzie niemożliwe będzie gospodarowanie populacjami zwierzyny czy walka z ASF. Powstanie też problem z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez tą zwierzynę. Rozmawiano również o zbliżającym się terminie zatwierdzania  planów łowieckich.

W kolejnej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z ofertą firmy Eko-Transfer sp. z o.o. wytwarzającej produkt poprawiający żyzność gleby.

Na zakończenie członkowie Zarządu omówili korespondencję, która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni.

<<  powrót