<<  powrót

Dnia 18 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, w którym uczestniczył także p. Stanisław Baliński – delegat do KRIR.
Posiedzenie obywające się w całkowitym reżimie sanitarnym otworzył Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy. Głównym tematem, obok analizy przez Zarząd bieżących problemów występujących w rolnictwie, rolników zamieszkujących tereny województwa zachodniopomorskiego, było wstępne omówienie organizacji kolejnego Walnego Zgromadzenia ZIR, które ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną może odbyć się on-line.
Członkowie Zarządu dyskutowali na temat szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione, szczególnie przez ptactwo i żubry na polach rolników, jak również powrócili do tematu związanego ze szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną, głównie dziki i jelenie. Zgodnie twierdząc, że ww. gatunki zagrażają racjonalnej gospodarce rolnej. Najistotniejszym faktem jest w dalszym ciągu najszybsza redukcja zwierzyny, za którą częściowo odpowiada Skarb Państwa, ponieważ problem narasta, a populacje dzikich zwierząt zwiększają się w zastraszającym tempie. Zdaniem członków Zarządu należałoby jak najszybciej dokonać zmian w przepisach, a także dokonać korekt w rocznych planach łowieckich zwiększając maksymalnie odstrzał. Zarząd poparł również apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej skierowany do Ministra Rolnictwa o podjęcie pilnych działań mających na celu przywrócenie możliwości polowań zbiorowych przez koła łowieckie. Konieczne jest ustalenie reguł i zasad obowiązujących przy wykonywaniu polowania systemem polowań zbiorowych w aktualnej sytuacji związanej ze zwalczaniem pandemii COVID-19.
Na posiedzeniu podjęto również temat związany z wezwaniem akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji i zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy. Jak czytamy na stronie internetowej „PZZ” Stoisław dokumenty akcji można składać w Spółce, w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy.
Członkowie Zarządu na zakończenie omówili korespondencję, która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni, a dotyczyła ona m.in. rozdysponowania gruntów dzierżawionych z KOWR, szacowania szkód łowieckich, problemów z wnioskami o oszacowanie strat w uprawach rolnych.

<<  powrót