<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dni 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozpoczynając posiedzenie Zarząd szczegółowo omówił realizację budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za X miesięcy 2022 roku oraz po zasięgnięciu opinii komisji budżetowej dokonał korekty (przesunięć w pozycjach m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne) planu finansowego podejmując tym samym Uchwałę Nr 7/2022 w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok.

Następnie Zarząd ZIR zapoznał się z  korespondencją jaka wpłynęła do biura ZIR w ostatnim czasie, po czym przeszedł do omówienia spraw związanych z możliwościami wsparcia dla polskich rolników, które są dostępne zarówno w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, jak i innych trwających programów. Przeanalizowane zostały stawki związane
z płatnościami bezpośrednimi dotyczącymi głównie produkcji roślinnej oraz szczegółowo został omówiony proces warunkowości jako obowiązkowy element nowej Zielonej Architektury, który nakłada większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne (m.in.: utrzymanie okrywy ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego na co najmniej 80% GO w gospodarstwie w całym kraju, zmianowanie i dywersyfikacja upraw na GO – wyłączenie gospodarstw do 10 ha, zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000).

Kolejny raz Zarząd ZIR poświęcił uwagę również dla ekoschematów, które są elementem dobrowolnym dla rolników, a także dla rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które § 13zs w ust. 2 w pkt 4 stanowi, że warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto. Natomiast w ust. 7 w pkt 4 mowa jest o konieczności dostarczenia kopi faktur potwierdzających sprzedaż. Należy zauważyć, że w  rozporządzeniu pominięto rolników ryczałtowych,  prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub prowadzących działalność w ramach RHD. Zdaniem Zarządu ZIR należy do rozporządzenia wprowadzić zmiany tak, aby powyższa grupa rolników mogła złożyć inne dokumenty potwierdzające sprzedaż.

<<  powrót