<<  powrót

W dniu 14 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,  którego uczestnikiem był również mecenas Piotr Kopcewicz.

Posiedzenie otworzył Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy, proponując jako pierwsze omówienie postępu w sprawach prowadzonych przez mecenasa, a związanych pośrednio z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą. Są to przede wszystkim sprawy związane z wyborem Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz gminą Ostrowice, która została zlikwidowana 1 stycznia 2019 roku i jest ona pierwszą w dziejach Polski gminą, która stała się niewypłacalna.

Kolejny raz Zarząd ZIR zwrócił uwagę na nierzetelnie działające firmy, które zajmują się obrotem zboża oraz przedyskutował temat dotyczący umów kontraktacyjnych, w których do dnia dzisiejszego znajduje się wiele błędów działających na niekorzyść rolników. Główną istotą umowy kontraktacji jest zobowiązanie producenta rolnego do wytworzenia i dostarczenia kontraktującemu oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktującego zobowiązuje te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Często rolnicy spotykają się z brakiem stosownego upoważnienia dla odbiorcy (kierowcy), oraz brakiem wykonania „żelaznej próby” przed ostatecznym wyjazdem materiału. Należy pamiętać, że jednym z pozytywnych aspektów kontraktacji jest wzmocnienie pozycji rolnika w obrocie w ten sposób, że umożliwia mu uchylenie się od skutków niewykonania umowy z powodu działania sił przyrody, na które rolnik nie miał wpływu. Jednak nieprzemyślane podpisanie umowy bez znajomości podstawowych zasad kontraktacji może narażać rolnika na poważne straty finansowe. W myśl zasady zawsze powinno się dokładnie zapoznać z treścią umowy przed jej podpisaniem.

Według kolejności porządku obrad Zarząd przeszedł do omówienia projektu wytycznych dla komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środkach trwałych. Po czym Zarząd ZIR skierował do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uwagi do ww. wytycznych. Następnie Prezes ZIR wraz z członkiem Zarządu panem Mirosławem Ignaszakiem przekazali relację ze spotkania z Wicewojewodą Zachodniopomorskim panem Markiem Suboczem, z panem Czesławem Hoc Posłem RP, p. o. Burmistrza Tuczna panem Piotr Pierzyńskim oraz p. o zastępcy RDOŚ Szczecin panem Marcinem Siedleckim, gdzie głównym tematem rozmów były problemy związane ze szkodami wyrządzanymi w uprawach rolnych przez żubry oraz brak współpracy z ZTP.

W dalszej kolejności Zarząd zajął się omówieniem spraw związanych z organizacją zbliżających się obchodów XXV-lecia Izb Rolniczych oraz na zakończenie przeanalizował bieżącą korespondencję, która wpłynęła do biura ZIR.

<<  powrót