<<  powrót

Dnia 11 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, które otworzył i poprowadził pan Prezes Andrzej Karbowy.  

Głównymi tematami poruszonymi przez Zarząd były:

  • Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (przede wszystkim susza).  

Zarząd ZIR zwrócił się z pismem do Krajowej Rady Izb Rolniczych o potwierdzenie deklaracji wynikających z pisma podpisanego przez pana Ryszarda Bartosika – ówczesnego sekretarza stanu MRiRW, które zakłada pomoc, o którą „ (…) będą mogli ubiegać się producenci rolni w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej (…) oraz zawnioskował do Pana Prezesa KRIR o pilną interwencję w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szybkiego uruchomienie wsparcia.

Zarząd również wystąpił z wnioskiem do KRIR o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie jak zostały wyliczone straty suszowe w aplikacji; za pomocą jakiego algorytmu wyliczono straty w gospodarstwach spowodowane suszą. Do Zarządu ZIR docierają sygnały o błędnych wyliczeniach w aplikacji: przykładowo niezależna komisja suszowa wyliczyła straty w gospodarstwie rolnym na poziomie 40-50%, natomiast obecnie po wyliczeniach straty wynoszą np. 29,98%, 29,5% co z automatu wyklucza gospodarstwo rolne z pomocy suszowej. Zdaniem członków Zarządu niedopuszczalny jest fakt braku procedury odwoławczej oraz możliwości zweryfikowania ostatecznego wyniku strat.

Na chwilę obecną brak odpowiedzi w tym temacie.

Zarząd poruszając powyższy temat zwrócił uwagę również na ważność wartości progowej klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych, które
są zróżnicowane i zmieniają się w zależności od fazy rozwojowej. Należy podjąć jak najszybsze działania mające na celu  zmianę wartości KBW.

  • Znaczny wzrost dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku 2023/2024.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5 549 zł.Jest ona kluczowa w przypadku przyznawania na dzieci świadczeń uzależnionych od dochodu. W rezultacie może on wpłynąć na to, że mniej rodzin, które utrzymują się z gospodarstwa rolnego, będzie otrzymywać świadczenia na dzieci w nowym okresie zasiłkowym.

  • Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Zmiany wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej polegające na stosowaniu wobec rolników, w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej, rozwiązań konsumenckich może powodować utrudnienia w otrzymaniu, a nawet brak dostępu do finansowania działalności rolniczej.  Wejście w życie tych zmian niesie za sobą poważne skutki nie tylko dla sektora rolnego. Należy pamiętać, że  finansowanie działalności rolniczej wymaga indywidualnego podejścia, choćby w zakresie sposobu spłaty kredytu lub karencji w spłacie, dlatego też Zarząd ZIR zaapelował do Krajowej Rady Izb Rolniczych o pilną interwencję i podjęcie działań na rzecz zmiany tych przepisów.

  • Zakaz „kopciuchów” w województwie zachodniopomorskim.

Od 1 stycznia 2024 roku w naszym województwie zacznie obowiązywać zakaz używania pieców o najniższej klasie, tzw. kopciuchów zgodnie z Uchwałą nr XXXV/540/18 sejmiku województwa zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Oznacza to dodatkowe wydatki dla rolników posiadających uprawy szklarniowe i tunele foliowe, a co za tym idzie częściową likwidację rodzimych gospodarstw ogrodniczych. Należy pamiętać, że za używanie tych starych kopciuchów na węgiel, po terminie granicznym będzie można zapłacić nawet do 5 tys. zł kary.

  • Termin nawożenia azotem na wiosnę 2024 roku?

Samorząd rolniczy sygnalizuje, że termin nawożenia azotem powinien być elastyczny, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, gdzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów: 

„Jako termin rozpoczęcia stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz płynnych i stałych nawozów naturalnych proponuje się datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg: 3°C – dla roślin zasianych jesienią oraz 5°C – dla pozostałych gatunków roślin. Jako przejście przez próg danej temperatury należy wskazać termin, w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C lub termin, w którym przez pięć dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5°C”.

W następnej kolejności Zarząd podjął Uchwałę nr 1/2024 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu ,,Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”, po czym zapoznał się z bieżącą korespondencją jaka wpłynęła do Biura ZIR w ostatnim czasie oraz przyjął do realizacji wnioski z posiedzeń rad powiatowych VII kadencji.

<<  powrót