<<  powrót

Dnia 11 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Posiedzenie rozpoczęto od omówienia zagadnień związanych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Tematem głównym była wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR. Według obowiązujących obecnie przepisów do obliczenia czynszu dzierżawnego wpłacanego do KOWR przyjmowana jest średnia krajowa cena skupu kwintala pszenicy wskazana w obwieszczeniu prezesa GUS za poprzedzające półrocze. Ze względu na wysokie stawki czynszu Zarząd ZIR proponuje zmianę tych przepisów. Najlepszym wskazanym obecnie rozwiązaniem byłoby naliczanie czynszu dzierżawnego przyjmując średnie ceny kwintala żyta lub pszenicy za okres 11 kwartałów. Należy podkreślić, że sposób ustalania czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Poruszono również temat podatku rolnego, który będzie wyższy, ponieważ GUS wyznaczył średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Dla porównania w ubiegłym roku stawka ta została ustalona na poziomie 61,48 zł za 1 dt, natomiast za rok 2021 określono na poziomie 58,55 zł/dt. Biorąc pod uwagę powyższe rolnik za każdy hektar gruntów będzie musiał uiścić opłatę w kwocie 185,12 zł; w porównaniu z rokiem 2022 r. gdzie było to 153,70 zł i z rokiem 2021 gdzie było to 146,37 zł.

Kolejny temat omawiany przez Zarząd to trudna sytuacja na rynku zbóż i oddziaływanie na nią masowego importu zboża z Ukrainy, szczególnie technicznego.

Należy pamiętać, że zboże techniczne to zboże konsumpcyjne lub paszowe, które tylko dzięki nazwie nie podlega kontroli weterynaryjnej na granicy. Wobec zboża paszowego oraz konsumpcyjnego są specjalne rygory transportu i przechowywania.  To wszystko powoduje, że rynek zbóż w naszym kraju znajduje się obecnie w krytycznym położeniu. Powinny zostać podjęte działania w celu obniżenia przede wszystkim cen środków do produkcji rolnej (głównie nawozy, paliwo, gaz i prąd elektryczny). Bez tych działań produkcja rolna stanie się nieopłacalna, a Zarząd  ZIR cały czas stara się reagować na decyzje, które wpływają negatywnie na gospodarstwa rolne nie tylko województwa zachodniopomorskiego.

Na zakończenie posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji pracy biura ZIR.

<<  powrót