<<  powrót

W dniu 7 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gośćmi spotkania byli Pani Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Pani Beata Wilk – I Zastępca Dyrektor ZODR – Przewodnicząca Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych.

Spotkanie poświęcone było problematyce suszy i komisjom suszowym, które rozpoczęły swoją pracę w terenie.

Pani Beata Wilk przekazała informacje o ilości powołanych komisji na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wszystkie powołane  komisje rozpoczęły swoją pracę. Pomimo sezonu urlopowego we wszystkich regionach, gdzie zgłoszono potrzebę powołania komisji udało się ustalić jej skład. Pomimo jednostkowych problemów w określeniu składu komisji w większości przypadków nie ma problemu z ich powoływaniem i działalnością. Pani dyrektor Barbara Wójcik podziękowała Izbie Rolniczej za zaangażowanie i wkład w pracę niniejszych komisji. Pani dyrektor ponownie przypominała, że proces szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w uprawach za pomocą aplikacji jest podstawą procesu szacowania.

Następnie rozmawiano o obecnej sytuacji pogodowej tj. nieustających deszczach. P. dyrektor Barbara Wójcik podkreśliła, że rolnicy, którzy stwierdzili u siebie w gospodarstwie straty spowodowane właśnie przez deszcz nawalny, aby uzyskać rekompensatę z tego tytułu powinni złożyć wniosek do gminy o oszacowanie tych strat. Podstawą do otrzymania pomocy z tytułu deszczu nawalnego, jak w przypadku m.in. przymrozku i huraganu oraz innych niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, jest przygotowanie protokołu przez komisję powołaną przez Wojewodę i w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwej gminie.

Szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym, kończy się protokołem, a nie jak w przypadku suszy raportem.

Pani Dyrektor Barbara Wójcik i p. Dyrektor Beata Wilk zapewniły, że komisje zostaną poinformowane o tym, że należy uwzględnić obecną sytuację na polu – czyli odnotować skutki deszczu nawalnego w przypadku jego wystąpienia. Jednak, to rolnik musi złożyć wniosek o powołanie komisji do gminy, tak aby komisja mogła sporządzić protokół. W przypadku gdy rolnik, pomimo zauważenia negatywnych skutków deszczu, nie zgłosi tego faktu do gminy (nie zwróci się o powołanie komisji) straci możliwość uzyskania pomocy z uwagi na formalny brak możliwości sporządzenia protokołu przez komisję.    

Podkreślono, że Zarząd wraz z Urzędem Wojewódzkim i ZODR-em nadal będzie działał na rzecz udoskonalenia aplikacji i procesu szacowania start wywołanych zjawiskiem suszy. W szczególności w kwestii wcześniejszego uruchamiania aplikacji i dostępu do informacji o stratach jakie przedstawia program. Albowiem w uruchomionej już aplikacji nadal nie można uzyskać informacji o szacunku strat, co jest bardzo niepokojące.

Następnie Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót