<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 31 maja 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.  Głównym tematem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Gośćmi przybyłymi na spotkanie byli p. Agnieszka Śpiewak oraz p. Jarosław Staszak  reprezentujący, p. Paweł Dziadul, który reprezentował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Koszalinie, p. Dariusz Kłos – Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, p. Przemysław Kozak i p. Małgorzata Rachel w zastępstwie p. Wiolety Jaz – Dyrektor ZOR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spotkanie miało na celu zapoznanie z działaniami instytucji około rolniczych, w ramach udzielenia pomocy rolnikom w dramatycznej sytuacji jakiej znajduje się obecnie zachodniopomorskie rolnictwo.

Na wstępie przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazali wszelkie informacje związane z aktualnymi naborami wniosków o pomoc o jaką mogą ubiegać się rolnicy, są to m.in.:

  1. Nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmieniło zasady przyznawania tego wsparcia, weszło w życie 24 maja 2023 r. Należy pamiętać, że wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej. Przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane to okres 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami. Termin przyjmowania wniosków to 30 czerwca 2023 r. Wsparciem może być objęta powierzchnia upraw do 300 ha. Stawki pomocy w naszym województwie wynoszą: pszenica – 1100 zł/ha, kukurydza – 1400 zł/ha, gryka – 700 zł/ha
  2. Nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. O pomoc można ubiegać się wyłącznie elektronicznie. Nabór trwa od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie wynosi 300 ha. Sprzedaż wymienionych poniżej gatunków roślin musi nastąpić: między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku; oraz między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy. Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.
  3. Nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów – w terminie od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku można składać wnioski. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r.
  4. Nabór wniosków na budowę lub wyposażenie silosów – w terminie od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku można składać wnioski. Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika – do 60 proc.  Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia – 60 tys. zł. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie.
  5. Nabór wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów – w terminie od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku można składać wnioski. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r.
  6. Nabór wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarze D – w terminie od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Kolejno przedstawiciel ZODR przedstawił działania Ośrodka przede wszystkim zmierzające do bezpośredniej pomocy doradców w wypełnianiu tegorocznych wniosków obszarowych, pomimo narastających braków kadrowych.  Poinformował o uroczystościach z okazji 100-lecia ODR-u oraz zachęcił do skorzystania ze szkoleń organizowanych przez ZODR. Tak samo przedstawiciele KOWR zapoznali obecnych ze swoimi działaniami prowadzącymi do pomocy rolnikom, będących w trudnej sytuacji szczególnie materialnej. Przede wszystkim jest to obniżenie czynszu dzierżawnego oraz możliwość skorzystania z tzw. pożyczki pomocowej, w której oprocentowanie pożyczki ustalane jest indywidualnie w zależności od posiadanego przez wnioskodawcę niewykorzystanego limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Maksymalnie oprocentowanie pożyczki może stanowić w stosunku rocznym równowartość stopy bazowej publikowanej przez Komisję Europejską powiększoną o 1 punkt procentowy tj. obecnie 8,62%. Stopa bazowa dostępna jest na stronie UOKiK. Brak opłaty prowizyjnej. Obowiązek zapłaty przez pożyczkobiorcę podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 170 ze zm.) – obecnie 0,5% kwoty pożyczki.

W dalszej części posiedzenia poruszono także kwestię pomocy de minimis, gdzie Zarząd stoi na stanowisku zwiększenia limitu pomocy de minimis na poziomie kraju i dla poszczególnych gospodarstw rolnych. Aktualna kwota jest zdecydowanie za mała, aby rolnicy mogli wykorzystać zapowiadaną pomoc m.in. do zakupu nawozów mineralnych czy paliwa, tak samo indywidualny limit pomocy de minimis jest zbyt niski wobec potrzeb pomocy w obecnej sytuacji gospodarczej.

Nadto, Zarząd rozmawiał również o suszy na terenie województwa zachodniopomorskiego, która cały czas się pogłębia, a dodatkowo system monitoringu suszy nie działa prawidłowo. Zachodniopomorska Izba stale monitoruje powyższą sytuację i przekazuje informacje oraz analizy właściwym organom Państwa.

Na zakończenie posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej jaka wpłynęła do  biura ZIR.

<<  powrót