<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 24 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Tematem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2023r.

Gośćmi przybyłymi na spotkanie byli p. Adam Bartman reprezentujący Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Koszalinie, p. Zbigniew Szychulski, który reprezentował Związek Hodowców  i Producentów Bydła Mięsnego, p. Andrzej Syczewski – Prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła, p. Edward Szczepanik w zastępstwie p. Tomasza Olecha – Prezesa Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie wraz z p. Zbigniewem Tarnowskim Dyrektorem biura oraz p. Tomasz Siergiej z Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni.

Spotkanie maiło w dużej mierze na celu zapoznanie się z opiniami poszczególnych branż odnośnie niepokojącej sytuacji w rolnictwie. Było to pierwsze z planowanych spotkań zorganizowane z inicjatywy Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, które zaowocowało podjęciem działań w celu wypracowywania wspólnych stanowisk.

Zasadniczymi kwestiami podnoszonymi przez związki hodowców bydła była problematyka dotycząca dobrostanu zwierząt. Podnoszenie standardów dobrostanu zwierząt, a co za tym idzie wprowadzanie nowych wymogów i przepisów powinno być dostosowane do możliwości ekonomicznych i czasowych producentów. Należy podkreślić, że to właścicielom hodowli najbardziej zależy na prawidłowym dobrostanie zwierząt, ale nie może odbywać się to kosztem ciągłej zmiany przepisów, co w efekcie doprowadza do zmniejszania hodowli zwierzęcej w naszym kraju. Rozwojowe gospodarstwa muszą sprostać wyśrubowanym normom, które często nie są adekwatne z realiami. Przykładem są tutaj przepisy ograniczające transport zwierząt. Dodatkowo, przedstawiciele związków podkreślili, że zbyt często dochodzi do nadinterpretowania przepisów unijnych.

Kolejnym poruszonym na spotkaniu zagadnieniem było wprowadzenie w 2023r ekoschematów. Co prawda z dużym prawdopodobieństwem rok 2023r. będzie rokiem przejściowym na wprowadzenie w życie nowych zasad ale pomimo tego cel wydaje się być nieosiągalny. Wypełnienie wymogów ekoschematów wydaje się nierealne z uwagi na to, że rolnicy podjęli już decyzje o swoich zasiewach i nie ma możliwości zmiany tych planów.  Przepisy nie zostały szczegółowo i transparentnie przedstawione z odpowiednim zapasem czasowym na ich wdrożenie.

Następnie dyskutowano o systemie ubezpieczeń upraw oraz zwierząt. Z przedstawionych informacji wynika, że rolnicy nie ubezpieczają posiadanych zwierząt gdyż jest to nieopłacalne. Firmy ubezpieczeniowe nie chcą podejmować się tego zadania, a jeżeli pojawia się oferta jest ona niewspółmiernie droga do poniesionych nakładów. System ubezpieczania zwierząt gospodarskich wymaga pilnego usprawnienia, a stawki ubezpieczeń nie mogą być na tak wysokim poziomie.

Przedstawiciel związku Hodowców Koni przedstawił problematykę wprowadzenia przepisów ustawy o rejestracji koni. Ustawa była wielokrotnie negatywnie opiniowana przez środowisko z uwagi na wiele sprzeczności jakie zawiera, niemniej weszła w życie powodując wiele zamieszania w branży.

Samorząd rolniczy z niepokojem przygląda się obecnej sytuacji w rolnictwie oraz nieprzemyślanym decyzjom, które wpływają negatywnie na gospodarstwa rolne. Zdaniem Samorządu Rolniczego sytuacja w polskim rolnictwie jest bardzo zła i pogarsza się z każdym kolejnym dniem.

Nadto, Zarząd dyskutował m.in. na temat trudnej sytuacji na rynku zbóż i jaki wpływ ma zboże ukraińskie na obecne uwarunkowania na rynku.

Poruszono także kwestię suszy i niesprawiedliwego, szczególnie wobec hodowców zwierząt, systemu rekompensat z tego tytułu. Problematyka niedoboru wody będzie się pogłębiać, a system monitoringu suszy nie działa prawidłowo.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji pracy biura ZIR.

<<  powrót