<<  powrót
logo ZIR

W dniu 7 marca 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gośćmi na spotkaniu byli: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr n. wet. p. Maciej L. Prost., p.o. Dyrektora KOWR OT w Szczecinie p. Agnieszka Śpiewak wraz z Zastępcą p. Pawłem Lisowskim, Zastępca Dyrektora ARiMR OR w Szczecinie p. Wioletta Wiercimak, wraz z p. Karolina Krzyszycha –Kaliszewska oraz Kierownik ARiMR p. Przemysław Kozak. W drugiej części spotkania uczestniczyło także dwóch rolników p. Józef Andrusiów oraz p. Grzegorz Urbańczyk.

Jako pierwszy poruszono temat dotyczący przedłużenia umowy dzierżawy ze Spółką PR-P BABINEK sp. z o.o., dotyczącej nieruchomości rolnej położonej w obrębach geodezyjnych Babinek i Lubanowo w gminie Banie, powiat Gryfino. Prezes ZIR poprosił  Przedstawicieli KOWR OT w Szczecinie o przedstawienie sprawy. Sprawa dotyczy dalszego przedłużenia umowy. Pomimo negatywnej opinii środowiska rolniczego umowa dzierżawy została przedłużona na okres 19 lat z pełnomocnictwa DG KOWR, co wzbudziło  bardzo duże niezadowolenie wśród rolników. Zaskakujące jest przedłużenie umowy na tak długi okres, podczas gdy rolnicy standardowo otrzymują przedłużenia umów dzierżaw na 10 lat. Zarząd ZIR wysłuchał strony KOWR i odpowiedzi na zadawane pytania oraz wyraził swoje negatywne stanowisko w tej kwestii.

Drugim z tematów poruszonym na posiedzeniu Zarządu była kwestia rejestracji zwierząt w ARiMR. Jako pierwszy wypowiedział się w tej sprawie Wojewódzki Lekarz Weterynarii  p. Maciej L. Prost. Wprowadzone zmiany w ustawie o rejestracji zwierząt spowodowały lekkie zamieszanie. Pan dr odczytał ważniejsze fragmenty Rozporządzeń dotyczących rejestracji zwierząt i odpowiedział na zadawane pytania. Wyjaśnił m.in., że osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym. Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

Nadto w stadach liczących ponad 300 -500 szt. (w zależności od gatunku) zgłoszenie dotyczy zmian w liczebności stada. Jednocześnie zaapelował o zgłaszanie (nie rejestracja) posiadania drobiu do inspekcji weterynaryjnej, co nie niesie za sobą żadnych skutków administracyjnych (kontrole itp.), a jest bardzo pomocne z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. Szczególnie jeżeli w sąsiedztwie występują duże fermy.

W kontekście rejestracji zwierząt poruszono też sprawę rejestracji koni w ARiMR. P. Karolina Krzyszycha –Kaliszewska z biura ds. rejestracji zwierząt ARiMR OR Szczecin szczegółowo przedstawiła tę kwestię. Zgodnie z nową ustawą każdy posiadacz zwierzęcia musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta. Nie oznacza to jednak, że właściciel np. konia mieszkający w mieście musi uzyskać nr producenta, gdyż ten obowiązek spoczywa na posiadaczu np. koniowatego.

Nadto poruszono kwestie zwiększającej się populacji ptaków wolnożyjących i chorób jakie roznoszą.

W toku dyskusji podjęto także temat napływu zboża  i innych produktów z Ukrainy, co w ocenie samorządu ma negatywny wpływ na polskie rolnictwo. Podkreślono trudną sytuację w jakiej znaleźli się polscy producenci rolni.

Następnie Pan Przemysław Kozak ARiMR OR Szczecin przedstawił dane dotyczące realizacji dopłat. Rozmawiano także o nowym elemencie płatności bezpośredniej tj. ekoschematach. Może się okazać, że rolnicy będą rezygnować z ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w związku z brakiem szczegółowych informacji, co do warunkowości i ekoschematów z niezbędnym wyprzedzeniem. Wszystko wskazuje na to, że wielu rolników w ogóle nie skorzysta z ekoschematów. Odnośnie warunkowości jest informacja o zwolnieniu rolników z tego wymogu w tym roku. Natomiast ekoschematy są dobrowolne więc nie ma możliwości wprowadzenia karencji na ten rok.

Jednym z ostatnim tematów posiedzenia była sprawa rolnika z terenu powiatu wałeckiego, któremu fundacja odebrała zwierzęta, przez co popadł w kłopoty. Z uwagi na złożoność sprawy, Zarząd ZIR poprosił w tym zakresie o pomoc prawną. Niemniej sprawa ta nakreśliła problematykę działania niektórych nieuczciwych fundacji, które w ocenie zarządu nie powinny mieć kompetencji do obierania zwierząt. Zarząd ZIR stoi na stanowisku, że jedyną instytucją mogącą wydawać zalecenia lub decyzje w tym zakresie powinna być inspekcja weterynaryjna.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji pracy biura ZIR.

<<  powrót