<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 17 grudnia 2020 r. odbyło się IV Walne Zgromadzenie VI kadencji Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbyło się ono on-line.
Po dokonaniu przez Prezesa ZIR pana Andrzeja Karbowego otwarcia obrad w celu potwierdzenia uczestnictwa została odczytana lista obecności.

W części organizacyjnej zgromadzeni większością głosów przyjęli proponowany porządek i regulamin obrad, po czym zostały wybrane komisje: mandatowo-skrutacyjna oraz uchwał i wniosków. Ze względu na charakter odbywającego się posiedzenia Walnego Zgromadzenia wnioskiem formalnym był wniosek o ustanowienie przewodniczącymi obydwu komisji obecnych członków Zarządu ZIR. Wniosek formalny i wybór komisji zostały przegłosowane, po czym nastąpiło odczytanie oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego III Walnego Zgromadzenia VI kadencji ZIR. Na zakończenie tej części komisja mandatowo-skrutacyjna odczytała protokół stwierdzający, iż IV Walne Zgromadzenie jest prawomocne i może podejmować uchwały.

W części problemowej przedstawiono między innymi informację komisji budżetowej i rewizyjnej oraz poinformowano, że sprawozdanie z prac Zarządu przesłane zostało do wszystkich za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Następnie Prezes wraz z delegatem do KRIR przedstawili główne działania Zarządu KRIR, tym samym zainicjowali dyskusję na temat problemów z jakimi borykają się zachodniopomorscy rolnicy. Najczęściej powtarzanymi problemami, jakie zgłaszali obecni członkowie Walnego Zgromadzenia były sprawy związane z:

  1. kołami łowieckimi (przedłużeniem umów dzierżaw obwodów łowieckich, szacowanie szkód łowieckich, zmiana granic obwodów łowieckich, przekazania opłaty dzierżawnej dla wójtów),
  2. zmiana ustawy o prawie łowieckim,
  3. zwierzętami i ptactwem chronionym – redukcja, płoszenie i zmiana ustawy,
  4. dofinansowaniem stacji meteorologicznych,
  5. dopłatą do materiału siewnego,
  6. „PZZ Stoisław” – proces dematerializacji akcji, zdaniem mecenasa Kopcewicza jest prowadzony zgodnie z ustawą i nie ma żadnego zagrożenia.
  7. bioasekuracją, jednocześnie redukcja dzików jako likwidowanie przyczyny ASF,
  8. brakiem odbioru folii, siatek i opon rolniczych,
  9. przejściem na emeryturę rolniczą – aby, rolnik przechodząc na emeryturę nie musiał wyzbywać się swojego warsztatu pracy,
  10. wnioskami suszowymi składanymi w roku bieżącym.

W kolejnej części posiedzenia przegłosowano wniosek z poprzedniego Walnego Zgromadzenia dotyczącego powołania komisji stałej do spraw szacowania szkód, jak również w dyskusji zapoznano się z propozycjami obecnych członków na temat zakresu pracy tej komisji.
Na zakończenie Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy podziękował za czynny udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz złożył świąteczne życzenia.

<<  powrót