<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 11 lutego 2021 r. odbyło się V Walne Zgromadzenie VI kadencji Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbyło się ono w pełnym reżimie sanitarnym oraz w trybie on-line.

            Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pan Andrzej Karbowy na wstępie powitał członków Walnego Zgromadzenia, panią zastępcę Dyrektora Biura ZIR, mecenasa Piotra Mazuro, pracowników technicznych i pracowników biura ZIR, po czym dokonał oficjalnego otwarcia obrad.

W części organizacyjnej zgromadzeni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek i regulamin obrad, po czym zostały wybrane komisje: mandatowo-skrutacyjna oraz uchwał i wniosków. Ze względu na charakter odbywającego się posiedzenia V Walnego Zgromadzenia, propozycją Prezesa ZIR było zostawienie składu z poprzedniego IV Walnego Zgromadzenia. Propozycja została przyjęta, a wybory komisji zostały przegłosowane. Kolejno nastąpiło odczytanie oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego IV Walnego Zgromadzenia VI kadencji ZIR. Na zakończenie tej części komisja mandatowo-skrutacyjna odczytała protokół stwierdzający, iż V Walne Zgromadzenie VI kadencji jest prawomocne i może podejmować uchwały. 

W części problemowej przedstawiono między innymi sprawozdanie komisji budżetowej i rewizyjnej oraz poinformowano, że sprawozdanie roczne z prac Zarządu przesłane zostało do wszystkich członków Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Następnie Przewodniczący obrad podzielił się informacją o planowanych przedsięwzięciach Zarządu na najbliższy okres czasu. Są to sprawy związane przede wszystkim z:

 1. pomocą dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 2. rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich,
 3. uregulowaniem spraw związanych ze służebnością przesyłu – wysokość wypłacanej rekompensaty,
 4. szkody powodowane przez ptactwo i zwierzynę chronioną – problem ze wzrostem populacji,
 5. projektem budowy stacji meteorologicznych oraz aplikacją suszową i brakiem możliwości odwołania się,
 6. odbiorem folii rolniczych i problemy związane z ich utylizacją,

Wśród tematów zgłoszonych również przez członków Walnego Zgromadzenia znalazły się również: zmiana liczenia poziomu dofinansowania de minimis, zmiana dotyczącą warunków przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności “zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej”, pobieranie dwukrotnie tego samego podatku za te same grunty od rolników i od Kół Łowieckich, Wody Polskie – przeprowadzanie konsultacji, utworzenie funduszu klęskowego, uczestnictwo w inwentaryzacji zwierzyny, bezpieczeństwo żywności – badania na poziom antybiotyków i innych substancji szkodliwych.

W części uchwałodawczej Walne Zgromadzenie podjęło następujące Uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
 4. w sprawiezmiany Uchwały Nr II/02/2015 Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zasad określających wysokości diet członków organów statutowych izby, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Problemowych,
 5. w sprawie uchwalenia budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 2021 rok,
 6. w sprawie powołania Komisji stałej do spraw szacowania szkód w rolnictwie,
 7. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Wszystkie projekty Uchwał zostały przyjęte większością głosów.

Na zakończenie komisja uchwał i wniosków odczytała protokół, w którym poinformowała, że  zgłoszone na V Walnym Zgromadzeniu wnioski w formie pisemnej (czat) oraz ustnej (nagranie) przekaże Zarządowi Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej do realizacji.

Kończąc obrady Prezes ZIR, pan Andrzej Karbowy podziękował za czynny udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

<<  powrót