<<  powrót

W dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 10:00 w  Gospodarstwie Agroturystycznym „Zielony Zaułek” w Wiechowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Tematem  posiedzenia była szczegółowa informacja KOWR na temat bieżącej sytuacji w obrocie gruntami w powiecie stargardzkim: omówienie realizacji umów dzierżaw opiniowanych przez rade od stycznie 2020r. (ile hektarów trafiło do rolników, a ile do spółek lub dużych dzierżawców), przedstawienie stanu nieruchomości będących w zasobie oraz możliwości ich zakupu lub dzierżawy w najbliższych latach. Gośćmi na spotkaniu byli Zastępca Dyrektora p. Paweł Lisowski z KOWR OT w Szczecinie w spotkaniu uczestniczyły także p. Kamila Buczek – Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i p. Dorota Łopusiewicz odpowiedzialna za powiat Stargard – KOWR. Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Helena Waszczuk, która na wstępie powitała zgromadzonych i podziękowała za przybycie.

Na wstępie Przewodnicząca Rady oddała głos Prezesowi ZIR p. Andrzejowi Karbowemu, który zapewnił zebranych, że pomimo, ze spotkania rad nie mogły się odbywać w związku z panującą pandemią COVID 19 wszystkie sprawy dotyczące w szczególności obrodu gruntami były realizowane bez opóźnień. Ponadto wiele spotkań odbywało się także online. Następnie głos zabrali poszczególni członkowie rady w sprawach dotyczących obrotu ziemia, łowiectwa, ubezpieczeń oraz suszy. Prezes ZIR podziękował za przedstawienie problemów i  zapewnił, że Zarząd poruszy te kwestie na posiedzeniach i spotkaniach oraz będzie działał na rzecz ich rozwiązania. Następnie Przewodnicząca przeszła do głównego tematu spotkania jakim było omówienie sytuacji związanej z rozdysponowaniem gruntów. Pan Paweł Lisowski Z-ca Dyrektora KOWR OT w Szczecinie przedstawił dane dotyczące obrotu gruntami na terenie działalności Oddziału w Szczecinie oraz na terenie powiatu stargardzkiego. Dyskutowano nad kwestią przedłużania umów dzierżaw pomimo negatywnych opinii izby rolniczej w szczególności odniesiono się do sytuacji prawnych takich spółek jak Holstar, Agrichleb i Ritmo. Dyrektor KOWR OT w Szczecinie przedstawił także jaka powierzchnia została wyłączona z przedłużonych umów dzierżaw.  Ostatnim omawianym tematem była sytuacja nieruchomości (po spółce) położonych w obrębie geodezyjnym Wapnica. Członkowie Rady Powiatowej dyskutowali z przedstawicielami KOWR na temat możliwości rozdysponowania tych gruntów wśród okolicznych rolników indywidualnych. Niestety w związku z zapisami w studium oraz planami rozbudowy drogi krajowej nr 10, w znacznym, stopniu utrudnione jest dokonanie niezbędnych podziałów i możliwości co do sposobu rozdysponowania tych gruntów. 

Ponadto rozmawiano także o problemach wynikających ze specyfiki przetargów ofertowych i ewentualnych możliwościach ulepszenia tej metody przetargowej. Na niektóre aspekty procedury przetargowej ma wpływ Rada Społeczna działająca przy KOWR Szczecin, do jej kompetencji należy m.in. wybór kryterium nr 6 stosowanego przy przetargach ofertowych.

<<  powrót