<<  powrót

W dniu 14 lipca 2021r. o godz. 9:00 w Regionalnym Biurze Geoparku w Moryniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Gryfinie. Tematyką posiedzenia było:

  1. Podjęcie Uchwały nr 3/2021 Rady powiatowej ZIR w Gryfinie w sprawie wstąpienia członka Rady Powiatowej ZIR w powiecie Gryfino
  2.  Współpraca z Kołami Łowieckimi na terenie powiatu Gryfino
  3. Wolne wnioski.

Gośćmi na spotkaniu byli Prezes ZIR – dr. Andrzej Karbowy, Łowczy Okręgowy p. Damian Pizoń z okręgu Szczecina oraz Łowczy Okręgowy p. Wojciech Pawliszak z Gorzowa Wlkp. oraz przedstawiciele Kół łowieckich „Jaźwiec” oraz „Jeleń”.

Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Pan Dariusz Ruszczycki, który na wstępie powitał zgromadzonych i podziękowała za przybycie.

Na wstępie podjęto Uchwałę dot. wstąpienia p Adama Waletrowaicza do Rady Powiatowej ZIR Gryfino, który zastąpił śp. P. Fedorskiego.

Następnie Przewodniczący oddał głos Prezesowi ZIR, który uszczegółowił konieczność podjęcia ww. uchwały. Prezes pokrótce omówił problemy szkód łowieckich jakie występują w całym województwie i w powiecie Gryfino, który charakteryzuje się dużą lesistością, co ma dodatkowy negatywny wpływ na występowanie szkód spowodowanych żerowaniem zwierzyny łownej. Sytuacji nie sprzyja także pojawienie się wilka na trenach powiatu gryfińskiego. Dodatkowo współpraca pomiędzy rolnikami a niektórymi kołami łowieckimi tego terenu jest problematyczna. Koło Łowieckie Jaźwiec jako jedyne z całego województwa nie otrzymało z izby pozytywnej opinii względem przedstawionego rocznego planu łowieckiego. Dodatkowo izba wystąpiła do starosty gryfińskiego o rozwiązanie umowy z tym kołem z powodu niewywiązywania się ze swoich obowiązków.

Kolejnym poruszonym tematem była kwestia suszy oraz deszczy nawalnych jakie wystąpiły na terenie powiatu Gryfino. Rolnicy obecni na sali oraz członkowie rady dyskutowali na temat funkcjonującej od 2020r. aplikacji suszowej. Z uwagi na wiele zastrzeżeń względem jej funkcjonowania, aplikacja ta nie jest pozytywnie oceniana przez rolników. Przykładowo w gminie Mieszkowice w rzeczywistości występuje susza a nie ma jej wykazanej w raportach IUNG. Prezes przedstawił kwestię ostatniej wizyty zespołów powołanych przez IUNG, które zlustrowały teren województwa zachodniopomorskiego. Celem tej wizyty było zweryfikowanie działania sytemu monitoringu suszy i aplikacji na naszym terenie.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrał p. Damian Pizoń  – Łowczy Okręgowy ze Szczecina. Na wstępie podkreślił, że działania podejmowane przez PZŁ przyniosą bardziej odczuwalne efekty za 2 lata, ale już teraz widać poprawę w zmniejszeniu pogłowia zwierzyny. Sytuacja na terenie powiatu była trudna gdyż po zlikwidowaniu Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) do momentu powstania obwodu łowieckiego nie mogła być prowadzona gospodarka łowiecka, co przyczyniło się do wzrostu występowania start powodowanych przez zwierzęta łowne.  Rolnicy zadawali wiele pytań i wskazywali, że należy dokonać znaczącej redukcji zwierzyny gdyż straty spowodowanej jej żerowaniem są zbyt dotkliwe.  W toku dyskusji głos zabrał także p. Wojciech Pawliszak z Gorzowa Wlkp. Dyskusja była bardzo burzliwa i dotyczyła głównie niewywiązywania się kół łowieckich ze swoich obowiązków względem rolników – brak szacowań, opóźnianie odbioru zgłoszenia starty, brak wypłat odszkodowań itd. Na pytania odpowiadali także reprezentanci KŁ Jaźwiec – p. Kobat oraz przedstawiciel KŁ „Jeleń”. Wiele konfliktów jest personalnych ale nie wszystkie, dlatego członkowie rady oraz przybyli rolnicy zaapelowali o rzetelne szacowanie start wyrządzanych przez zwierzynę na ich polach. Dodatkowo szczegółowo omówiono sytuacje prawną KŁ „Jaźwiec” oraz „Jeleń”  i w toku dyskusji odnoszono się do poszczególnych pytań.

Na zakończenie spotkania przedstawiono wolne wnioski członków Rady Powiatowej ZIR Gryfino.

<<  powrót