<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 28 października 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu stargardzkiego. W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli również przedstawiciele instytucji okołorolniczych tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – panowie Paweł Grobelny, Damian Maligłówka, Tomasz Korybut Woroniecki oraz pani Stella Kakietek-Król; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – panie Joanna Oponowska i Dorota Łopusiewicz; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – pan Paweł Więckowski oraz panie Aleksandra Dobrzycka i Anna Pawlak; Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – pan Adam Siekierzyński i pani Julia Tkaczyk.

Posiedzenie od przywitania rozpoczęła przewodnicząca pani Helena Waszczuk, po czym głos oddała panu Pawłowi Grobelnemu, który tytułem wstępu przedstawił poszczególnych przedstawicieli ARiMR oraz poinformował o zakresie zagadnień, którymi się zajmują. Następnie kierownik BP ARiMR w Stargardzie pan Damian Maligłówka wraz z panią Stellą Kakietek-Król przedstawili realizację złożonych wniosków w 2022 r. na poszczególne programy pomocowe, m.in. dopłaty obszarowe, dopłaty do nawozów, do materiału siewnego oraz klęsk żywiołowych. Następnie Rada rozpoczęła dyskusję na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października br. w 2022 r., które informuje, że Agencja będzie udzielała pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wniosek składa się do dnia 15 listopada 2022 r., a za datę złożenia tego wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do BP ARiMR. Na zakończenie pan Tomasz Korybut Woroniecki zapoznał obecnych z programem wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, gdzie wnioski można składać w terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. w formie elektronicznej. Wysokość wsparcia stanowi kwota 40 zł/m2 , a wypłaca się je do wysokości limitu, który wynosi 20 000 zł.

Kolejno przedstawicielka KOWR pani Dorota Łopusiewicz przedstawiła proces rozdysponowania gruntów rolnych na terenie powiatu stargardzkiego. Z informacji wynika, że KOWR w roku 2022 rozdysponował ok. 1300 ha w 82 przetargach, głównie ograniczonych ofertowych. Wstępnie poinformowała o propozycjach przetargowych KOWR na następny rok. Zaraz po temacie związanym z KOWR przedstawiciel WIORiN pan Adam Siekierzyński zapoznał z nowościami oraz zakresem kontroli w gospodarstwach rolnych powiązanych z dopłatami bezpośrednimi. Poinformował rolników o tym, że Unia Europejska zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2028 r. obowiązek elektronicznego rejestru zabiegów środkami ochrony roślin. Dokładne przepisy są jeszcze dopracowywane, ale wiadome jest, że oprócz handlowej nazwy środka ochrony roślin, trzeba będzie m.in. spisywać numer pozwolenia dla danego preparatu, odnotowywać numer partii oraz datę wyprodukowania stosowanego preparatu. Każde zastosowanie środka ochrony roślin będzie musiało być zarejestrowane elektronicznie maksymalnie 30 dni od daty wykonania zabiegu ochronnego.

Na zakończenie przedstawiciele KRUS przedstawili bieżące informacje przede wszystkim związane z korzystnymi zmianami dla emerytów, rencistów oraz ubezpieczonych w KRUS wprowadzone ustawą z dnia 28 kwietnia br., które weszły w życie 15 czerwca br. Wśród najważniejszych zmian ustawa wprowadza m.in.:

  1. prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego
  2. większa ochrona dla ubezpieczonych i domowników całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym
  3. doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej
  4. skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy 
  5. rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS także dla rolników – emerytów
  6. turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Powiatowej, po którym rozpoczęło się szkolenie doradcze na temat wsparcia rolników w zakresie ekoschematów w 2023 r. Udział w nim wzięli członkowie rady oraz rolnicy z okolicznych gmin.

<<  powrót