<<  powrót

Dnia 28 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu stargardzkiego.

W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – pan Paweł Grobelny, pan Przemysław Kozak i pani Marta Kobrzyńska-Chudzik, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie – pan Paweł Lisowski i pani Dorota Łopusiewicz oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Stargard – pani Anna Pawlak i pan Paweł Więckowski.

            Posiedzenie od przywitania oraz odczytania porządku obrad rozpoczęła przewodnicząca pani Helena Waszczuk, po czym głos oddała panu Pawłowi Grobelny pełniącemu funkcję zastępcy dyrektora, który zaprezentował sylwetki towarzyszących mu pracowników ARiMR. Do tematów związanych z Agencją jako pierwszy odniósł się pan Przemysław Kozak, który przedstawił stan realizacji wniosków na terenie powiatu stargardzkiego o dopłaty bezpośrednie i płatności z PROW za 2021 rok oraz wniosków o dopłaty na rok 2022 r. Poinformował, o nowej płatności bezpośredniej w roku 2022 – UPP – Uzupełniającej Płatności Podstawowej, która jest płatnością w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Uzupełniającą płatnością podstawową jest objęta powierzchnia upraw następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym m.in. zboża; rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja; rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; rośliny strączkowe pastewne; rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany; rośliny motylkowate drobnonasienne; rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych; trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy; mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone; mieszanki między następującymi rodzajami roślin: zbożami, roślinami oleistymi, roślinami wysokobiałkowymi, roślinami strączkowymi, roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi. Omówiony został wniosek o dopłaty do zakupionych nawozów, który można składać od 25 kwietnia do Biur Powiatowych ARiMR. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Należy pamiętać o tym, że wsparcie skierowane jest dla producenta rolnego, który złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego w 2022 r. Wnioski należy złożyć do dnia 16 maja br. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć : powierzchni upraw rolnych – nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk, 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych. Ważna jest także data wpływu wniosku do Biura Powiatowego – ostatecznie 16 maja (nie ma znaczenia data nadania). Przedstawiciel ARiMR zwrócił uwagę również na temat wypłaty pomocy związanej z suszą i pojawieniem się projektu rozporządzenia określającego m.in. wysokość tej pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty. Jak wynika z dokumentu, proponowana stawka dla rolników ma być zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz wynosiła: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku m. in. suszy w wysokości co najmniej 60% plonu; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

            Następnie pan Paweł Lisowski – przedstawiciel KOWR przedstawił proces rozdysponowania nieruchomości z zasobu WRSP na terenie powiatu stargardzkiego, informując równocześnie, że na terenie powiatu w latach 2016-2021 KOWR wydzierżawił w większości w przetargach ograniczonych ofertowych ok. 9 907 ha powierzchni, natomiast sprzedał jedynie 234 ha powierzchni. Zaprezentował obecnym harmonogram przetargów zaplanowanych na najbliższy czas. Obecni rolnicy poruszyli również temat związany z obniżeniem czynszu dzierżawnego przez KOWR dowiadując się, że jest taka opcja składając wniosek na podstawie kalkulacji lub protokołu wskazującego stratę w gospodarstwie na poziomie 5%.

W następnej kolejności głos zabrała przedstawicielka KRUS pani Anna Pawlak, która przedstawiła bieżące informacje dotyczące głównie: ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych rolnika, rehabilitacji leczniczej i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci oraz zapoznała z działalnością prewencyjną przeprowadzając również konkurs wśród uczestników spotkania.

            Na zakończenie przeprowadzono szkolenie nt. „Sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie na 2022 r.”

<<  powrót