<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 24 kwietnia 2023 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu stargardzkiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele instytucji okołorolniczych tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pani Aneta Łukasik oraz pan  Damian Maligłówka; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – panie  Joanna Oponowska i Kamila Buczek oraz pan Paweł Lisowski; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – pan Paweł Więckowski oraz pani Anna Pawlak; Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – pan Adam Siekierzyński  oraz pani Julia Tkaczyk.

Tematyka posiedzenia:

 1. ARiMR:
 2. Realizacja dopłat obszarowych za 2022r. w powiecie stargardzkim
 3. Ekoschematy
 4. KOWR:
 5. Aktualne gospodarowanie gruntami rolnymi w powiecie stargardzkim w roku 2023 (możliwość zakupu, dzierżawy gruntów przez rolników)
 6. KRUS:
 7. Ustawa z dnia 13 stycznia 2023r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
  rolników – korzystne zmiany dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą
  z KRUS
 8. WIORIN:
 9. Kontrole w gospodarstwach rolnych (ilość, zakres, uwagi) powiązane z dopłatami bezpośrednimi.

Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca pani Helena Waszczuk, po czym głos oddała panu Damianowi Maligłówka, który tytułem wstępu podsumował realizację dopłat obszarowych za 2022 rok oraz poinformował, że na chwilę obecną w BP Stargard złożonych zostało 341 wniosków dotyczących dopłat 2023r., przypominając jednocześnie o terminie składania tych wniosków do 15 maja br. Zwrócił uwagę, że nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Podpowiedział, że doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu powyższych wniosków. Następnie zapoznał obecnych z aktualnie prowadzonymi naborami np. o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – nabór wniosków do 31 maja br.; o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – wnioski można składać do 31 maja 2023 r.; oraz pomoc dla producentów pozostałych zbóż, rzepaki i rzepiku – nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r. Zaraz po tym rozpoczęła się dyskusja na temat wprowadzenia ekoschematów, które budzą wśród rolników wielki niepokój, a przystąpienie do nich jest dla nich problematyczne.

Kolejno przedstawiciel KOWR pan Paweł Lisowski przedstawił proces rozdysponowania gruntów rolnych na terenie powiatu stargardzkiego. Z przekazanych informacji wynika, że KOWR przez okres 7 lat rozdysponował około 55 tysięcy hektarów, biorąc pod uwagę tylko część OT KOWR Szczecin. Biorąc pod uwagę rozdysponowanie w roku 2022 na terenie powiatu było to ok. 600 hektarów wydzierżawionych w przetargach, głównie ograniczonych ofertowych. Wstępnie została podana informacja o propozycjach przetargowych KOWR na następny rok – będzie to około 1200 hektarów na terenie całego powiatu stargardzkiego.

Zaraz po temacie związanym z obrotem ziemi, przedstawiciel KRUS przedstawił bieżące informacje przede wszystkim związane z korzystnymi zmianami dla emerytów, rencistów oraz ubezpieczonych w KRUS wprowadzone ustawą z dnia 13 stycznia br. oraz poinformował o dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, który przysługuje od 1 marca 2023 r. do emerytury rolniczej wypłacanej przez KRUS w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania tych składek. Składki te mogą opłacać osoby, które poza prowadzeniem działalności rolniczej dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a składki dodatkowe obowiązkowo opłacają rolnicy prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych. 

 Następnie przedstawiciel WIORiN pan Adam Siekierzyński zapoznał z nowościami oraz zakresem kontroli w gospodarstwach rolnych powiązanych z dopłatami bezpośrednimi. Przypomniał rolnikom o tym, że od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony będzie obowiązek elektronicznego rejestru zabiegów środkami ochrony roślin, co oznacza, że każde zastosowanie środka ochrony roślin będzie musiało być zarejestrowane elektronicznie maksymalnie 30 dni od daty wykonania zabiegu ochronnego. Poinformował również o tym, iż z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Na tym posiedzenie rady powiatowej zakończono.

<<  powrót