<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 18 czerwca 2024r. w Świetlicy Wiejskiej w Tychowie (gmina Stargard) odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Gośćmi na spotkaniu byli: p. Patrycja Gross -Wójt gminy Stargard, p. Jarosław Staszak Z-ca Dyr. KOWR OT w Szczecinie z p. Przemysławem Kośmider – Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem w KOWR OT w Szczecinie, p. Damian Pizoń – Łowczy Okręgowy Zarządu Okręgowego PZŁ Szczecin, przedstawiciele Kół Łowieckich: Knieja Stargard, Głuszec, Grzywacz i Przepiórka, Delegat do KRIR p. Wacław Klukowski oraz Z-ca Dyr. biura ZIR p. Paweł Chyt.

Posiedzenie od powitania gości oraz członków rady rozpoczął przewodniczący Pan Tomasz Sikorski.

W pierwszej części Pan przewodniczący oddał głos Pani Wójt Gminy Stargard, która podziękowała za zaproszenie i w związku z tym, że pełni funkcje wójta od niedawna poinformowała zebranych, że na posiedzeniu będzie w roli przede wszystkim słuchacza.

Następnie poruszono aktualny temat ustalania planów ogólnych przez gminy. Pani wójt wraz z przedstawicielami KOWR zaapelowała o obserwowanie zmian jakie wprowadzają gminy. Plany ogólne w gminach musza być wprowadzone do końca 2025r. Odnosząc się do tego zagadnienia rozmawiano także o problemach jakie wiążą się z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach, przykładowo jeżeli nieruchomość jest objęta planem lub studium gdzie wpisano np. tereny inwestycyjne lub infrastruktura, to grunt taki nie może być wydzierżawiony na dłużej niż okres 3 lat oraz nie może podlegać sprzedaży przez KOWR. Co istotne, zapisy w planie i studium w gminie często nie oddają rzeczywistego rolniczego charakteru nieruchomości.   

W kolejnej części głos zabrali przedstawiciele KOWR, którzy przekazali bieżące informacje na temat dzierżaw i sprzedaży gruntów będących w zasobie KOWR OT w Szczecinie na terenie powiatu stargardzkiego. Pokrótce odnosząc się do zadawanych pytań przedstawili także harmonogram planowanych przetargów i rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu stargardzkiego i gmin ościennych. Przede wszystkim rozmawiano o nieruchomościach z kończących się umów dzierżaw – Spółka Agromerino oraz AgroWarszyn. Poruszono także kwestie zasad przeznaczania gruntów na przetargi ofertowe lub licytacyjne. Przedstawiciele KOWR odnieśli się także do kwestii przeznaczania nieruchomości  zabudowanych w przetargach na sprzedaż. Sprawy gruntów z budynkami zawsze wymagają szczególnej uwagi przy decyzjach o podziałach i wyborze metody rozdysponowania – sprzedaż lub dzierżawa. Kwestia rozdysponowania takich nieruchomość musi podlegać uzgodnieniom z członkami rad powiatowych. Na koniec rozmów z KOWR dyskutowano o możliwości organizacji przetargów na utworzenie gospodarstw rolnych dla młodych rolników.

Następnym tematem spotkania była problematyka szkód łowieckich. Głos zabrał p. Damian Pizoń z PZŁ Szczecin, który na wstępie szczegółowo omówił procedurę opiniowania rocznych planów łowieckich z członkami rady. Następnie przedstawił zgromadzonym obowiązującą procedurę szacowania szkód łowieckich. Przekazał także zebranym informację, że na stronie internetowej PZŁ udostępniona została zakładka za pomocą, której w łatwy sposób można przesłać informację o występujących wilkach. Na koniec obecni na sali zadawali pytania, na które Łowczy udzielał odpowiedzi. 

<<  powrót