<<  powrót

Dnia 13 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu stargardzkiego.

W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli również przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Posiedzenie od przywitania rozpoczęła przewodnicząca pani Helena Waszczuk, po czym głos został oddany panu Przemysławowi Kozakowi, który szczegółowo przedstawił stan realizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności z PROW za 2020 rok oraz wniosków o dopłaty na rok 2021r. z uwzględnieniem powiatu stargardzkiego. Poinformował, iż płatności za 2020 rok zostały wypłacone na poziomie 98%. Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2021 r., które mówiło o tym, że od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogli składać wnioski o udzielenie pomocy. Następnie przedstawiciele ARiMR dokonali omówienia harmonogramu planowanych naborów wniosków na poszczególne działania
w ramach PROW 2014-2020 na rok 2021r., po czym rozpoczęto dyskusję na temat retencji
i nawadniania. Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie” ruszyła
21 czerwca br. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać rolnik na operacje w obszarze nawadniania
w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Budowa zbiorników retencyjnych to jedno
z kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak
i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami. Wobec nasilających się zmian klimatu, jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, aby zapewnić właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki i środowiska.

            Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel ZODR, który omówił sytuację związaną z warunkami atmosferycznymi panującymi na terenie powiatu stargardzkiego, a szczególnie suszy, a także przybliżył procedurę składania wniosków oraz przebieg wyliczania strat poprzez aplikację. Na tym zakończono posiedzenie.

<<  powrót