<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 12 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach. Gośćmi na spotkaniu byli Główny Specjalista Sekcji Zamiejscowej KOWR w Pyrzycach p. Andrzej Baczyński oraz Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy.  

Zaproponowano  następujący porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie gości.
  2. Obrót gruntami na terenie powiatu Pyrzyce – podsumowanie 2023r. oraz plany na 2024r. – KOWR.
  3. Omówienie wyborów do ZIR VII kadencji.
  4. Sprawy różne, dyskusja i wolne wnioski.

Posiedzenie od powitania gości oraz członków rady rozpoczął przewodniczący Pan Wacław Klukowski.

W pierwszej części spotkania głos zabrał prezes ZIR, który przedstawił skład Zarządu oraz omówił przebieg wyborów do Walnego Zgromadzenia ZIR.

Następnie Przewodniczący oddał głos Panu Andrzej Baczyńskiemu, który przekazał informację na temat dzierżawy i sprzedaży gruntów będących w zasobie KOWR OT w Szczecinie na terenie powiatu pyrzyckiego. Przedstawił harmonogram planowanych przetargów i rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na programy restrukturyzacyjne. W tej części posiedzenia dyskutowano także o problematyce wyłączeń 30% gruntów rolnych z umów dzierżaw, do czego obligowała ustawa z 2011r. Przedstawiciel KOWR odpowiadał na liczne pytania z sali dotyczące m.in. problematyki bezumownych użytkowników gruntów, długości trwania umów dzierżaw, zabezpieczania czynszów dzierżawnych, sprzedaży gruntów na rynku prywatnym oraz w ramach pierwszeństwa nabycia dzierżawionych nieruchomości. 

W kolejnej części spotkania rozmawiano o problematyce największego procentowego wzrostu stawki podatku rolnego (o 21 proc. w stosunku do poprzedniego roku). Jednocześnie członkowie rady zwrócili uwagę, że nie wszystkie gminy zasięgają opinii izby rolniczej odnośnie ustalania stawki podatku. Członkowie rady wyrazili pogląd, że przedstawiciele samorządu rolniczego powinni uczestniczyć w sesjach i posiedzeniach rady gminy, na których podejmowana jest tematyka związana z rolnictwem.   

Na koniec poruszono także temat suszy i działania sytemu jej monitoringu w kontekście przedstawionych w aplikacji protokołów i kalkulacji ostatecznych. 

W toku dyskusji poruszono także temat trudnej sytuację w jakiej znaleźli się polscy producenci rolni.

<<  powrót