<<  powrót

W dniu 8 grudnia br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego, którego uczestnikami oprócz członków rady byli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin.

Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili program posiedzenia i protokół z ostatniego posiedzenia.

            Następnie głos zabrały przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin. Przekazały informacje na temat zmian jakie wprowadzono tj. wzrost stawki zasiłku za odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Na zadane z sali pytanie odnośnie tego, czy będzie wyrównanie emerytur z KRUS i ZUS, Panie odpowiedziały, że  nie maja takich informacji, składka się nie zmieniła. Z działu prewencje i szkolenia w styczniu będą dostępne nowe druki i rozporządzenia. Planowane są też turnusy dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

            W drugiej kolejności przedstawicielka ARiMR poinformował obecnych o wypłacie zaliczek dopłat bezpośrednich, które są na poziomie 96%. Prawie wszystkie płatności zostały już zrealizowane, pozostały tylko nieliczne płatności w ekologii. Decyzje odnośnie płatności są wydawane w dwojaki sposób, elektronicznie lub listem poleconym. Następnie dyskutowano o pomocy dla rodziny za szkody spowodowane suszą. Jest to pomoc dla rodzin z pomocy socjalnej. Decyzja w sprawie pomocy jest wydawana na podstawie protokołu (aplikacja suszowa). Każdy wniosek musi być złożony na profilu osoby, która posiada gospodarstwo (numer). Zdarzały się przypadki, że wnioski były składane przez osoby trzecie. Drugi problem to kwestia nieuwzględnienia produkcji zwierzęcej. Jeżeli rolnik ma produkcje zwierzęcą to musi ją uwzględnić we wniosku inaczej wniosek o pomoc zostanie automatycznie odrzucony. Dodatkowo poinformowała o tym, że pracownicy ARiMR zostali zobowiązani do pomocy w  wypełnianiu wniosków dotyczących profilaktyki 40+. Odnośnie przyszłego roku i nowych zasad, które maja zostać wprowadzone, to nie ma jeszcze żadnych rozporządzeń i wytycznych, ale będą przeprowadzane na pewno szkolenia w tym zakresie. 

            Następnie głos zabrał przedstawiciel KOWR pan Przemysław Kośmider, który na początku przekazał informację na temat ilości rolników z powiatu polickiego, którzy złożyli wnioski o wykup gruntów w ramach pierwszeństwa nabycia. W związku z tym, że grunty położone na terenie powiatu polickiego często są atrakcyjne z racji swojego położenia, KOWR każdą decyzje analizuje bardzo szczegółowo, również ze względu na zapisy w studium lub m.p.z. p.  Jeżeli chodzi o jakiekolwiek ulgi, to należy przedstawić protokół strat, który wynosi minimum 15%. Tylko takie wnioski są poddawane rozpatrzeniu. Protokół z 15% straty (np. susza) nie oznacza jednak automatycznego pozytywnego rozpatrzeniu wniosku.

Następnie rozmawiano o nieruchomościach położonych na terenie gminy Dobra. Wracające do zasobu grunty z uwagi na zapisy w studium nie mogą być przeznaczone do rozdysponowania w przetargach ograniczonych. Większość z tych gruntów, które są w rzeczywistości rolne będą licytowane w przetargach nieograniczonych. ZIR złożył już wniosek do DG KOWR o odstępstwo od zapisów rozporządzenia w tym przypadku. Niemniej jednak przepisy są w tym zakresie jednoznaczne. Co istotne w sprawie Pani Wójt gminy Dobra deklaruje, że w nowym studium część z tych gruntów będzie oznaczona w nowym studium jako rolna. Jednakże do momentu wejścia z życie nowego studium grunty te będą licytowane w przetargach nieograniczonych. Rozmawiano także o niespójności przepisów dotyczących studiów ustalanych przez gminy. Studium jako akt prawa nie ma żadnego umocowania, jednak KOWR musi brać pod uwagę jego zapisy. Odnośnie wyceniania nieruchomości również na podstawie wycen przepisy są niespójne. Rzeczoznawca dokonując wyceny musi wziąć pod uwagę ustalenia w studium, które w rzeczywistości nie są wiążące. Nieruchomość takie często maja zawyżoną cenę.

            Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości członkowie rady powiatowej zaplanowali następne posiedzenie, na które zaplanowano zaprosić przedstawicieli Wód Polskich, RDOŚ i Urzędu Pracy (zatrudnianie obcokrajowców).

            Następnie Rada Powiatowa ZIR pozytywnie zaopiniowała wniosek ws. sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Police o powierzchni 2,0400 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176 obrębu Dębostrów, po tym spotkanie zakończono

<<  powrót