<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego.
W spotkaniu tym, oprócz członków rady, uczestniczyli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – panie: Ewa Chybińska i Joanna Rosińska, SZ Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pyrzycach – pan Andrzej Baczyński, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin –  panie: Jadwiga Kundera, Magdalena Rećko i Izabela Woźniak oraz Powiatowego Urzędu Pracy
w Policach – pan Paweł Wieczorkowski – Dyrektor Urzędu i pani Katarzyna Tołkacz.

               Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili protokół z ostatniego posiedzenia.

Następnie głos zabrał Dyrektor PUP w Policach – przedstawił informację na temat roli instytucji Powiatowego Urzędu Pracy w obecnej sytuacji, a także w związku z zatrudnieniem cudzoziemców, głównie obywateli z Ukrainy. Po krótkim wprowadzeniu głos oddany został pani Katarzynie Tołkacz, która przedstawiła zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium naszego kraju. Poinformowała, że kwestie prawne dotyczące ich zatrudniania zostały uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W obecnym obrządku prawnym obowiązują również 2 specustawy –  pierwsza związana z epidemią COVID-19, druga powstała w związku z aktualną sytuacją na Ukrainie. Obydwie mają obecnie bardzo duży wpływ na to jak wyglądają możliwości i zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Przybliżyła pojęcie słowa „kim jest cudzoziemiec” oraz do czego jest uprawniony zgodnie z art. 87 ustawy o cudzoziemcach. Omówiła kompetencje UP w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, po czym przeszła do spraw związanych z pracownikami i pracą sezonową (związaną z działalnością rolniczą, chowem i hodowlą zwierząt).

Jeśli chodzi o sprawę związaną z konfliktem zbrojeniowym na Ukrainie jej obywatele legalnie przebywający na terenie Polski mogą zarejestrować się do Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne i korzystać ze wszystkich form wsparcia tak jak Polacy, mogą rozpocząć również działalność gospodarczą na terytorium Polski – warunek jest jedynie taki, że musi posiadać numer PESEL. Uchodźca wojenny może wykonywać pracę na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach przez okres swojego legalnego pobytu czyli nieprzerwanie do 23.08.2023 r.

Informacyjnie w PUP w Policach stworzony został punkt informacyjno-konsultacyjny skierowany dla obywateli Ukrainy, jak również dla pracodawców. Kolejno pan Dyrektor PUP na prośbę pana Przewodniczącego wspomniał o stopie bezrobocia na terenie województwa zachodniopomorskiego informując, że jest ona bardzo zróżnicowana i dzieli województwo na stronę wschodnią i zachodnią.   

               W drugiej kolejności przedstawicielka ARiMR pani Joanna Rosińska poinformowała obecnych o rozpoczęciu od 15 marca br. roku nowej kampanii 2022 dopłat bezpośrednich, który zgodnie z harmonogramem ma potrwać do 15 maja. Na chwilę obecną do BP Police wpłynęło tylko 30% wniosków. Wnioski składane są tak jak w latach ubiegłych poprzez aplikację eWniosekPlus, nie ma wniosku papierowego. W tym roku mamy 2 nowości: Uzupełniająca Płatność Podstawowa, a także derogację – powiązana jest z wybuchem wojny na Ukrainie, która w ogromny sposób przyczyni się do produkcji żywności w latach 2022-2023.

Przewodniczący RP poprosił o kilka słów na temat realizacji dopłat w kampanii 2021. Pani Joanna Rosińska poinformowała, że ta kampania jest już zamknięta, wszystko jest zakończone, jedynie został 1 wniosek mocno skomplikowany. Jedynie co zostało to windykacja zaliczek z 2021 roku (odzyskanie kwoty nienależnie pobranych płatności). Obecnie biuro prowadzi nabór – pomoc finansowa dla pszczelarzy. Przeznaczony dla osób, które prowadzą pasieki pszczele – kwota 20 zł do jednej przezimowanej rodziny pszczelej (pomoc de minimis). W zeszłym roku było to około 80 wniosków.

Na zakończenie tematu przedstawicielki odpowiadały na pytania rolników dotyczące premii dla młodych rolników, przewidywane kwoty dotyczące materiału siewnego, zasady korzystania z działalności pozarolniczej.

               Następnie członkowie rady powiatowej przeszli do spraw związanych z kolejną instytucją okołorolniczą – KOWR, gdzie jego przedstawiciel pan Andrzej Baczyński przekazał na początku informację na temat rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu polickiego. Na dzień dzisiejszy w ofercie na dzierżawę są grunty po spółce AGRO-WEST (gm. Dobra), gdzie obecnie zostały ogłoszone przetargi. Jest to dzierżawa krótkoterminowa – do zbiorów. Na zakończenie tematu związanego z KOWR rozmawiano jeszcze na temat siedziby gospodarstwa, adresu zamieszkania oraz adresu zameldowania.

               Kolejno głos zabrała przedstawicielka KRUS pani Magdalena Rećko, która poinformowała o tym, iż od dnia 1 kwietnia 2022 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych, służących płatnikom składek do regulowania należności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Z dniem 1 maja 2022 r. nastąpi zamknięcie dotychczas funkcjonujących numerów rachunków bankowych, przeznaczonych dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym do dnia 31 lipca 2022 r., wpłaty na nie dokonane, zostaną automatycznie przeksięgowywane na właściwe rachunki bankowe. Od dnia 1 sierpnia 2022 r., wpłaty na zamknięte rachunki bankowe będą zwracane zleceniodawcy. Kolejna przekazana informacja to, że pomocnicy rolnika, którzy przyjechali z Ukrainy po 24 lutym br. mogą pracować dłużej niż 180 dni w roku (chodzi o ubezpieczenie). Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika stanowi kwota 187 zł, za ubezpieczenie społeczne 60 zł. Pani Izabela Woźniak poinformowała obecnych, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2007 – 2015 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Jest również możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej dla rolników, natomiast pani Jadwiga Kundera poinformowała, że jeśli chodzi o kwestię przejścia na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa trwają prace nad tym.

Pan Marek Szczepankiewicz poinformował, że ustawa w tej sprawie poszła już do Sejmu – oczekujemy rozstrzygnięć. Później rozpoczęła się dyskusja na temat przechodzenia na emeryturę, uzyskanie lat pracy oraz składanie wniosków emerytalnych.

               Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości pan Ryszard Bojek przekazał informację na temat Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 20 kwietnia, po czym członkowie rady powiatowej zaplanowali kolejne posiedzenie rady powiatowej wstępnie na 2 czerwca.

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót