<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 22 lutego br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu polickiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele: KOWR Dyrektor pani Justyna Jakubowicz-Dziduch, p.o zastępcy pan Jarosław Staszak, ARiMR panie Ewa Chybińska i Joanna Rosińska, KRUS panie Jadwiga Kundera, Katarzyna Kicińska i Izabela Woźniak, a także Wiceprezes Zarządu ZIR pan Mirosław Ignaszak.

            Posiedzenie rady od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym została wniesiona zmiana do porządku obrad, która została jednogłośnie zatwierdzona.

            Następnie głos został oddany przedstawicielowi KOWR, który omówił temat związany z czynszami dzierżawnymi i ulgami w spłacie należności. Zgodnie z art. 23a Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,KOWR może odroczyć termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe. Zgodnie z art. 700 Kodeksu cywilnego „jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, przychód z przedmiotu dzierżawy uległ zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy.” Zgodnie z zasadą przyjętą w KOWR, jeśli strata jest równa bądź przekracza dwukrotność obniżki udzielonej na podstawie art. 700 K.c., Krajowy Ośrodek może w formie umowy zawartej z dzierżawcą, umorzyć czynsz o połowę zastosowanej obniżki, pod warunkiem że dzierżawca:

  • nie ma żadnych zaległych płatności z tytułu jakichkolwiek umów zawartych z KOWR,
  • uiści w terminie nieumorzoną część czynszu.

W przypadku wprowadzenia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk przyrodniczych, Krajowy Ośrodek może stosować odroczenia w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego. Wniosek dzierżawcy o udzielenie pomocy, powinien być złożony we właściwym oddziale terenowym KOWR w formie pisemnej, odpowiednio uzasadniony i udokumentowany.

W następnej kolejności przedstawicielki ARiMR przedstawiły poziom realizacji płatności obszarowych za 2023 rok na terenie powiatu polickiego oraz poinformowały o:

  1. rozpoczęciu naboru wniosków o pomoc dla producentów kukurydzy. Wnioski można składać do 29 lutego 2024 r. w biurze powiatowym ARiMR na formularzu udostępnionym na stronie Agencji. O pomoc może się ubiegać producent kukurydzy, który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy. Pomoc ma charakter pomocy publicznej.
  2. tym, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2023 r. m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.
  3. stawkach płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r.

Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r., wynosi 4,6283 zł za 1 euro.

Kolejno głos zabrał Wiceprezes ZIR pan Mirosław Ignaszak, który przekazał członkom rady powiatowej informacje na temat trwających protestów rolników i dalszej ich organizacji, przedstawił najważniejsze postulaty rolników oraz przekazał informacje z prac Zarządu.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrały przedstawicielki KRUS, które przedstawiły na jakim poziomie została przeprowadzona w tym roku rewaloryzacja rent i emerytur, a także zapoznały z konkursami, które właśnie się rozpoczęły (m.in. V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”, XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”).

Na koniec członkowie rady powiatowej ZIR powiatu polickiego ustalili termin kolejnego posiedzenia, które wstępnie zaplanowano na 4 kwietnia br.

<<  powrót