<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 16 września br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu polickiego.
W spotkaniu oprócz członków rady uczestnikami byli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – panie: Marta Kobrzyńska-Chudzik, Stella Kakietek-Król, Joanna Rosińska, Ewa Chybińska,  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie – pan Przemysław Kośmider, oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin –  pani Jadwiga Kundera.

            Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej zatwierdzili protokół z ostatniego posiedzenia. Następnie głos zabrała przedstawicielka KRUS, która poinformowała obecnych o planowanej w 2021 roku wypłacie „14-tej emerytury”. Ustawę w przedmiotowej sprawie podpisał Prezydent RP dnia 8 marca br. To kolejne, po 13-tej emeryturze wsparcie dla seniorów. „14-tą emeryturę” otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenie o maksymalnej wysokości 2900 brutto. To dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy, że nie trzeba  będzie składać żadnego wniosku. Pani Jadwiga Kundera poinformowała obecnych o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale. Jednocześnie KRUS przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2021 r., tj. 31 października 2021 r., przypada w niedzielę, to za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 listopada 2021 r.

Zaraz po tym pan Przemysław Kośmider podsumował I półrocze 2021 roku w ilości podpisanych umów dzierżaw na terenie powiatu polickiego i szczecińskiego. Ten rok jeśli chodzi o dzierżawę jako formę rozdysponowania nieruchomości jest dość skąpy, poświęcony jest przede wszystkim sprzedaży. Na terenie powiatu polickiego jedynie 3 nieruchomości przekazano do dzierżawy. Kolejno przeszedł do porównania wysokości czynszów dla gruntów dzierżawionych na terenie powiatu polickiego oraz innych powiatów. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 15,1 dt pszenicy/ha. W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. W I półroczu 2021 średnia wysokość czynszu wzrosła o 5,5 dt/ha, na terenie powiatu polickiego wzrost był na poziomie 5,18 dt/ha. Przedstawiciel KOWR poinformował, że jest możliwość wnioskowania o obniżenie czynszu dzierżawnego oraz odroczenia lub rozłożenia na raty.

Następnie głos zabrali przedstawiciele ARiMR: pani Stella Kakietek-Król, przekazała harmonogram planowanych naborów w ramach wniosków z PROW 2014-2020; pani Karolina Kobrzyńska-Chudzik przedstawiła obecnym realizację wniosków ze szczególnym uwzględnieniem wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie”, „Rozwój Usług Rolniczych” oraz „Rolniczy Handel Detaliczny”. Pani Joanna Rosińska przekazała informacje na temat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2021 rok. Zaliczki te będą wypłacane w terminie od 18 października w wysokości 70%, natomiast w przypadku płatności obszarowych PROW – 85%. Na wypłatę dopłat bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma czas od 1 grudnia 2021 do czerwca 2022 roku. W 2021 roku rolnicy mogli ubiegać się o takie płatności bezpośrednie jak: jednolita płatność obszarowa, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, płatności związane z produkcją, w ramach przejściowego wsparcia krajowego oraz dla małych gospodarstw. Na zakończenie wspomniano o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Nabór ten będzie trwał do 30 września. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Należy pamiętać, że wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków. Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania. Na terenie powiatu polickiego działa 15 KGW.

            Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości rozmawiano jeszcze na temat przechodzenia rolników na emeryturę, jakie zmiany czekają rolników w „polskim ładzie”, o zbliżającej się konferencji  ZIR pt. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie – jak zapobiegać skutkom suszy w produkcji rolnej” po czym spotkanie zakończono.

<<  powrót