<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 10 marca br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego.
W spotkaniu tym, oprócz wszystkich członków rady uczestniczyli również przedstawiciele: Nadleśnictwa Trzebież – panowie: Tomasz Kulesza i Jerzy Kolasiński, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – pani Ewa Chybińska,  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie – panie: Kamila Buczek i Agata Gałczyńska-Milewska oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin –  panie: Jadwiga Kundera i Magdalena Rećko.

Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej zatwierdzili protokół z ostatniego posiedzenia.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Nadleśnictwa Trzebież, który omówił temat związany z zakupem gruntów pod zalesienia. Podkreślił, że temat nie jest nowy, ponieważ zakup gruntów leśnych i pod zalesienia jest możliwy od 1991 roku, czyli od momentu kiedy funkcjonuje ustawa o lasach. W tej chwili Polska jako kraj powinna zwiększyć lesistość do wielkości 30%, dlatego też działania w tej sprawie są teraz bardziej zintensyfikowane. Lasy Państwowe są chętne do nabywania gruntów leśnych i rolnych przeznaczonych do zalesień o ile to leży w interesie skarbu państwa. Jedynym ograniczeniem jest to czy dany grunt spełnia taką definicję i czy może być wykorzystywany do zrównoważonej gospodarki leśnej. Przypomniał obecnym, że jeśli ktoś jest zainteresowany sprzedażą swojego lasu to występuje do Nadleśnictwa w zasięgu terytorialnym. Zaznaczył również, że Lasy Państwowe nie zajmują się procesem wylesiania, co najwyżej zaopiniowaniem w tej konkretnej sprawie.  Zaraz po tym pan Jerzy Kolasiński przedstawił obecnym jak wyglądają zasady odwołania od szacowania szkód łowieckich. Obowiązująca ustawa prawo łowieckie przydzieliła do zadań Nadleśnictwa sprawy dotyczące odwołań od szacowaniach szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach rolnych. Należy pamiętać, iż obecnie jest tak, że jeśli koło łowieckie lub rolnik nie zgadzają się z szacowaniem szkód mają prawo wystąpić do Nadleśnictwa o tzw. „szacowanie odwoławcze”. W postępowaniu odwoławczym oprócz przedstawiciela ODR, dzierżawcy (koło łowieckie, właściciel gruntu lub posiadacz) na wniosek składającego odwołanie udział może wziąć przedstawiciel izby rolniczej, który wydaje opinię na temat tego  szacowania. Proces odwoławczy kończy się decyzją Nadleśniczego, który często korzysta z usług rzeczoznawców lub biegłych sądowych.

Kolejno przedstawicielka ARiMR dokonała podsumowania zakończonej kampanii dopłat bezpośrednich za 2021 rok, informując o 1800 zakończonych sprawach. Na naszym obszarze wypłacono w ramach płatności obszarowych 37,5 mln zł; 14 mln z płatności rolno-środowiskowych; 3,5 mln niekorzystne warunki; 3 mln z ekologii. Poinformowała o nowej kampanii, która rozpocząć się ma 15 marca br. a zakończyć 16 maja br. (termin podstawowy). Formuła składania wniosków jest taka sama. Powiadomiła również o tym, iż od 28 lutego można ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Od 1 kwietnia o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej i ma charakter pomocy de minimis. Na zakończenie tematów związanych z ARiMR jej przedstawicielka zasygnalizowała, że zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem rozporządzenia, dopłata do nawozów do 1 hektara ma wynieść do 500 zł/t.  oraz 250 zł/t do hektara użytków zielonych. Warunkiem będzie złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej w 2022 roku. Pomoc ma polegać na dofinansowaniu zakupu nawozów mineralnych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Następnie rada powiatowa przeszła do spraw związanych z kolejną instytucją okołorolniczą – KOWR, gdzie jego przedstawicielka przekazała na początku informację na temat rozdysponowania gruntów rolnych głównie na terenie powiatu polickiego. Na chwilę obecną KOWR dysponuje 935 ha wolnymi gruntami do wydzierżawienia, natomiast już wydzierżawionych na ten moment jest 4129 ha. Po tym wystąpieniu obecni podjęli dyskusję na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zadawali pytania dotyczące m.in. konkretnych umów dzierżaw gruntów rolnych.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrały przedstawicielki KRUS, które poinformowały, iż od 1 stycznia br. na chwilę obecną nie ma zmian w ubezpieczeniach społecznych rolników. Panie podały informację o nowej wysokości jednorazowego odszkodowania z tytuły wypadku przy pracy rolniczej choroby zawodowej (wynosi ono 1.033 zł ) oraz zasiłku chorobowego od 1 stycznia br. (wynosi 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy). Zgodnie z  rozporządzeniem podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami koronawirusem do wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni. Od 1 kwietnia br. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za: domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej oraz za pomocników rolnika stanowić będzie kwotę 187 zł miesięcznie. Pracownice zaprosiły do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym, plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” oraz Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót