<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego, którego uczestnikami oprócz członków rady byli również przedstawiciele: KOWR – pani Emilia Sierpińska-Laska oraz pan Krzysztof Berest, ARiMR – pani Ewa Chybińska, KRUS –  panie: Jadwiga Kundera, Katarzyna Kicińska i Izabela Woźniak oraz RDLP Szczecin pan Maciej Szabla.

            Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej wprowadzili zmiany w porządku obrad jednogłośnie go zatwierdzając, tak samo jak protokół z ostatniego posiedzenia.

            Jako pierwsza głos zabrała pani Jadwiga Kundera, która poinformowała, o tym, że na chwilę obecną nie ma żadnych przesłanek mówiących o rzekomym zwiększaniu wysokości rent i emerytur, pani Izabela Woźniak poinformowała, o możliwościach skorzystania przez rolników – emerytów z turnusów rehabilitacyjnych dzięki zmianie przepisów, jaka miała miejsce 1 stycznia 2023 roku. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Z tej formy rehabilitacji można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Sam zaś pobyt na turnusie dla emerytowanych rolników jest bezpłatny. Przy rozpatrywaniu wniosku o skierowanie na rehabilitację rolnika-emeryta nie ma znaczenia fakt kontynuowania bądź nie działalności rolniczej. Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym i ocenie merytorycznej. Jednocześnie w tym temacie członkowie RP zawnioskowali o wzrost w każdym roku maksymalnego limitu wydatków funduszu prewencji i rehabilitacji, co oznaczałoby skrócenie czasu oczekiwania na ustalenie terminu przyznawania sanatorium dla emerytowanych rolników. W chwili obecnej konieczne jest limitowanie przydziału miejsc do sanatorium – gdy wniosków jest więcej, niż pieniędzy. W 2024 roku z rehabilitacji może skorzystać w sumie ok. 800 osób uprawnionych do emerytury rolniczej, a jak wiadomo jest to kropla w morzu potrzeb.

Następnie głos zabrała pani Emilia Sierpińska-Laska, która przedstawiła obecnym realizację umów dzierżaw i sprzedaży gruntów na terenie powiatu polickiego, po czym odpowiadała na indywidualne pytania rolników, które w większości dotyczyły formy przetargów i procesów restrukturyzacji, różnicy między średnią wielkością gospodarstwa znajdującego się na terenie województwa zachodniopomorskiego, a  średnią wielkością gosp. będącego w kraju oraz także miejscowego planu zagospodarowania.

W kolejnej części głos zabrał pan Maciej Szabla, który odpowiedział obecnym na pytanie czy jest planowany skup ziemi i lasów od rolników i na jakich zasadach. Jak podkreślił, Lasy stanowią już niemal 30 proc. powierzchni Polski. Jesteśmy w czołówce europejskich państw, a dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce należy do osób prywatnych. Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33 proc. Jakimi gruntami zainteresowane są LP i ile zapłacą Nadleśnictwa? Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”. Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez LP. Cena zakupu jest uzależniona od m.in. położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Należy pamiętać, że każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego. Rozmawiano również na temat gatunków takich jak: ryś, wilk, które zostały.  przywrócone do lasów dzięki projektom ekologiczny, natomiast na chwilę obecną stanowią niejako gatunki inwazyjne. Jak podkreślił przedstawiciel RDLP w Szczecinie wilk bardzo pomaga w działaniach redukcyjnych zwierzyny łownej m.in. jeleni, sarny, dzików oraz podkreślił, że nie ma żadnego potwierdzonego przypadku ataku wilka na człowieka. Zaapelował tym samym, o to żeby każdy incydent związany z wilkiem zgłaszać, na stronie PZŁ jest zamieszczony do tego celu formularz. Zajęto się również tematem związanym z szacowaniem szkód łowieckich, które wykonywane powinny być przez wyspecjalizowanych rzeczoznawców. W toku przeprowadzonej dyskusji obecni na posiedzeniu doszli do wniosku, że w tym temacie potrzebny jest arbitraż, który pozwoliłby rozwiązać spory na drodze rolnik-myśliwy-koła łowieckie. Na zakończenie tematu przedstawiciel RDLP odpowiadał na indywidualne pytania rolników.

Kolejno pani Ewa Chybińska z ARiMR poinformowała o realizacji płatności obszarowych za 2023r., a realizacja wypłat z tego tytułu powinna się zakończyć do 30 czerwca 2024 r. Podsumowaniem również objęta została pomoc suszowa za 2023 rok, gdzie wnioski składane były poprzez aplikację. Odmowy wypłacenia pomocy wynikały jedynie z błędów popełnionych przez beneficjentów. Następnie rozpoczęto dyskusję na temat sposobu liczenia płatności suszowych przez ARiMR oraz zasadności tworzenia gminnych komisji szacujących szkody na polu. Na zakończenie dodatkowo odpowiadała na pytania zadawane przez członków rady oraz poinformowała o najbliższych naborach wniosków o wsparcie.

             Na koniec spotkania Prezes pan Andrzej Karbowy podsumował organizację konferencji ZIR, która odbyła się 6-7 czerwca w Międzyzdrojach, natomiast pan Piotr Ignasiak opowiedział o założeniach jakie zostały podjęte na posiedzeniu komisji budżetowej.

Posiedzenie zakończono na ustaleniu daty następnego spotkania.

<<  powrót